Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 27/2/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Λήψη αποφάσεως επί του υπ’ αριθ.πρωτ.58381/04-12-2012 εγγράφου του Υπουργείου ΠΕΚΑ προς το Δήμο Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης, για κατάργηση κοινόχρηστου χώρου, στη θέση της ιδιοκτησίας Γ.Πολυχρονάκου, λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης»

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Α.Πλειώτας

2ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου του στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Μυστρά», αναδόχου Μπούσουλα Επαμ.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ. Δημήτριος Καραχάλιος και κ. Χρήστος Μπουγάδης

4ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων τ.κ. Ανωγείων, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Πολοβίτσας Δ.Ε. Φάριδος», αναδόχου Ηλία Κουτράκου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού σχολείου Βασαρά», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Βέρια (1ος ειδικός προϋπολογισμός)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί καθορισμού δικαιώματος για αυθαίρετη βοσκή έτους 2013 και επιβολής σχετικών τελών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

8ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος 11 της δημοτικής αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σπάρτης με έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη ισογείου ακινήτου στο Ξηροκάμπι.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

11ο Περί συγκρότησης επιτροπών

Εισηγητής ο κ. Χρήστος Κανακάκος

12ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2013

Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Καρμοίρης

13ο Περί ανάκλησης της αριθ.2/16-1-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων άνω του ποσού των 5.869,41 ευρώ του άρθρου 16 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το έτος 2013»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος

14ο Περί αιτήματος Αγροτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Αφυσσού σχετικά με παραχώρηση χρήσης αίθουσας κοινοτικού γραφείου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί εγκρίσεως της αριθ.3/11-02-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Περί ψήφισης προϋπολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης οικονομικού έτους 2013

Εισηγητής κ. Μάριος Τζωρτζάκης

16ο Περί αποδοχής παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης – Αντικατάσταση μέλους.

Εισηγητής κ. Μάριος Τζωρτζάκης

17ο Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1785/208 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών               υπαιθρίου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2013» και επιλογή από τους αιτούντες για χορήγηση άδειας βάσει των αιτήσεων

Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Καρμοίρης

18ο Περί ανανέωσης παραγωγικών αδειών λαϊκής Αγοράς 1ου εξαμήνου 2013

Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Καρμοίρης

19ο Περί αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Ασύλου Ανιάτων Αθηνών στην τοπική κοινότητα Μυστρά

Εισηγητής ο κ. Χρήστος Μπουγάδης