Στο ΕΣΠΑ η Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης


Ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ : Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης

18/2/2013

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου», την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Προμήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 999.805,50 €» με Φορέα Υλοποίησης  & Φορέα για την διενέργεια των πληρωμών τη ΔΕΥΑ Σπάρτης.

Η προτεινόμενη Πράξη αποτελείται από 1 υποέργο και αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει

- εγκατάσταση φυγοκεντρικής αφυδάτωσης της λάσπης,

- εγκατάσταση συστήματος UV για την απολύμανση των καθαρών,

- ειδικό σύστημα αφαίρεσης αφρών από τις δεξαμενές καθίζησης,

- πρόσθετο μετρητικό εξοπλισμό- δειγματολήπτες,

- νέο σύστημα τηλεμετρικού ελέγχου της μονάδας και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων με τοποθέτηση ρυθμιστών στροφών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του αερισμού,

 - προσθήκη αναδευτήρων στις ζώνες αερισμού και

- νέο φωτομετρικό αναλυτή για το εργαστήριο.

Το έργο έχει ήδη μελετηθεί από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ και η μελέτη έχει εγκριθεί και παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Σπάρτης.

Η Προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και Τεύχη Διαγωνισμού Προμήθειας κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 59/2007.

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση της Εγκατάστασης λόγω και της προβλεπόμενης αύξησης της ποσότητα των εισερχόμενων λυμάτων από τα κατασκευαζόμενα και προγραμματισμένα νέα δίκτυα αποχέτευσης.