Δήμος Ανατολικής Μάνης - Δ.Σ


H Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης για τα απορρίμματα


Συνεδρίασε την Παρασκευή 15/2/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης με μοναδικό θέμα "Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου". Εισηγητής του θέματος ήταν ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Ανδρεάκος.

Παρών στη συνεδρίαση εκ μέρους της Περιφέρειας μετά από σχετική πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Γιώργος Πουλοκέφαλος.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης παρουσιάζοντας σειρά εγγράφων που προκύπτουν από την αλληλογραφία του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το θέμα τόνισε ότι την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την διαχείριση των απορριμμάτων έχει εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια.

Παραθέτοντας τα στοιχεία προς το σώμα ο κ. Ανδρεάκος ανέφερε:

«Με την αριθ. 352/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας, για την υποβολή αιτήματος προς ένταξη στο Μέτρο 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και διαχείριση βιοαποικοδομίσιμων απορριμμάτων στον Δήμο Ανατολικής Μάνης». Η Πράξη αυτή περιελάμβανε την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ"»

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με το πρακτικό υπ. αριθμ. 83  λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την υπ. αριθ. πρωτ. 39953/19886/7-12-2010 απόφαση ΓΓ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Β) την υπ. αριθ. πρωτ. 3372/378/13-1-2012 απόφαση ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,

Γ) την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 2548/28-11-2011 με την οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4.7, πρόταση με δικαιούχο (φορέας υλοποίησης και λειτουργίας) την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας και των απαιτούμενων συνοδών έργων.

Δ) το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αυτήν του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, έχει την αρμοδιότητα να υλοποιήσει τα έργα αποκατάστασης και εφόσον απαιτηθεί τα συνοδά έργα, των καταγεγραμμένων ΧΑΔΑ που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του συγκριμένου Δήμου αποφάσισε να μη συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης της προτεινόμενης πράξης του Δήμου μας.

Με την αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 116509/20-02-2012 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφασίστηκε η Ένταξη στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ".

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τις αριθ. πρωτ. 12884/4025/6-4-2011 και 21134/6535/30-5-2011 Αποφάσεις  του, αποφάσισε την παύση λειτουργίας των ενεργών ΧΑΔΑ μεταξύ αυτών του «Προφήτη Ηλία» και «Κότρωνα» του Δήμου μας,  οι οποίοι  όπως αναφέρει στην απόφαση του, μπορούν να καλυφθούν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεματοποίησης/ προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νομού μας στις 30 Μαΐου 2012 συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των δεματοποιητών. Συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα ότι,

Α. Εμμένει στις απόψεις του σχετικά με τη χωροθέτηση των δεματοποιητών στο Νομό Λακωνίας έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με προηγούμενες αποφάσεις.

Β. Την αποστολή της παρούσας σε όλους του ΟΤΑ του Ν. Λακωνίας με σκοπό να καταστεί σαφές ότι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων καθώς και τα μέλη αυτού δεν φέρουν καμία ευθύνη για την καθυστέρηση της τοποθέτησης και λειτουργίας των δεματοποιητών καθώς την αποκλειστική ευθύνη για αυτά φέρει σύμφωνα με Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Γ. Την αποστολή της παρούσας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την απαίτηση να μας γνωστοποιηθούν ΑΜΜΕΣΑ ποιές ακριβώς είναι οι ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την τοποθέτηση και λειτουργία των δεματοποιητών αφού σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει την αρμοδιότητα να υλοποιήσει τα έργα αποκατάστασης και εφόσον απαιτηθεί τα συνοδά έργα, των καταγεγραμμένων ΧΑΔΑ που βρίσκονται στα Διοικητικά όρια των Δήμων της Περιφέρειας.

Με απόφασή του στις 26-10-2012 ο κ. Περιφερειάρχης επέβαλε στο Δήμο Σπάρτης πρόστιμο ύψους 20.000€ ως διοικητική κύρωση για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στην θέση «Προβατομάνδρα».

Έχοντας υπόψη:

Α) Την μη αξιολόγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της  πρότασης του Δήμου λόγω του ότι υπέβαλε πρόταση η Περιφέρεια η οποία και έγινε δεκτή λόγω αρμοδιότητας λαμβάνοντας έτσι εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση του προγράμματος ύψους 32.389,739,93€.

Β) τον Διεθνή Διαγωνισμό που διεξάγει η Περιφέρεια.

Γ) Την απόφαση του Περιφερειάρχη για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ στηριζόμενος, όπως αναγράφει σε αυτή, ότι μπορούν να καλυφθούν από τους δεματοποιητές, ενώ πολύ καλά γνώριζε και κατά το χρόνο λήψης της απόφασης αλλά και μέχρι σήμερα που μας απαντά στις επιστολές μας ότι δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι δεματοποιητές. Κατά την άποψή μου αυτό το πράττει για να αποδείξει στις επιτροπές ελέγχου ότι έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα.  

Δ) Την υπόδειξη από το υπόχρεο Ν.Π. του ΦΟΔΣΑ στην Περιφέρεια, του χώρου όπου θα εγκατασταθούν οι δεματοποιητές τόσο στο παρελθόν αλλά και με την 12/2012 απόφασή του.

Θεωρώ ότι με όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτει σαφέστατα ότι την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την διαχείριση των απορριμμάτων έχει εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια.

Μετά και από την απόφαση του Περιφερειάρχη με την οποία επέβαλε πρόστιμο στο Δήμο Σπάρτης και έχοντας πάντοτε την ανησυχία επειδή έχει διανυθεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την ένταξη της πράξης της Περιφέρειας στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» αλλά και την απόφαση του Περιφερειάρχη για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, δίχως κάποια εξέλιξη στο θέμα απέστειλα κατ’ επανάληψη στον κ. Περιφερειάρχη τις επιστολές που σας έχουν δοθεί και έλαβα τις απαντήσεις που έχετε στην διάθεσή σας.

Επειδή όπως και εσείς διαπιστώνετε δεν έλαβα καμία απάντηση στο θέμα από τον κ. Περιφερειάρχη ο οποίος θεωρώ ότι προσπαθεί εμμέσως πλην σαφώς να αποποιηθεί τον ευθυνών του, θεώρησα αναγκαίο να θέσω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο για να ενημερωθεί αλλά και για να λάβουμε απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις είτε ποινικές κυρώσεις στο Δήμο δίχως να ευθύνεται.»

Ο κος Πουλοκέφαλος από την πλευρά του μετέφερε τις απόψεις και τις θέσεις της Περιφέρειας για το θέμα, αναφερόμενος και στο Διεθνή διαγωνισμό που έχει προκηρύξει η Περιφέρεια για την διαχείριση των απορριμμάτων και ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το λόγο έλαβαν και οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού συμβουλίου, η Αντιδήμαρχος κα Γεωργία Λυροφώνη, η οποία και πρότεινε τη νομική οδό καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χρήστος Αναστασάκος, ο οποίος τόνισε ότι ο Δήμος δεν θα δεχτεί κανένα πρόστιμο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει απόφαση για το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την συνεδρίαση παρακολούθησε η πλειονότητα των προέδρων και των εκπροσώπων των Τ.Κ. του Δήμου καθώς και αρκετοί δημότες, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του θέματος.

Η Δημοτική Αρχή Ανατολικής Μάνης δεν επιτίθεται αλλά αμύνεται και προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου.