Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τρίτη 22/1/2013 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, (σχετική η αριθ. 59/2011 Α.Δ.Σ.)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

 

2. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας, (σχετική η αριθ. 61/2011 Α.Δ.Σ.)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

 

3. «Περί ορισμού νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς, εκλογή νέου προέδρου και επικαιροποίηση της αριθ. 66/2011 Α.Δ.Σ.».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

4. «Περί επικαιροποίησης της αριθ. 67/2011 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς και αντικατάσταση μελών Δ.Σ.».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

5. «Περί επικαιροποίησης της αριθ. 68/2011 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς και αντικατάσταση μελών Δ.Σ.».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

6. «Περί επικαιροποίησης της αριθ. 69/2011 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

7. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 140/2012 Μελέτης για την προμήθεια υγρών – αερίων καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου διενέργειας αυτής »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

 

8. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην Επιτροπή αυτή. (άρθρο 50 του Ν. 1566/85)

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάν.

 

9. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Π.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας για την τριετία 2013 – 2015»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

 

10. «Περί παρατάσεως της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Σπάρτης, για την παραγωγική αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου, η οποία έληγε 31.12.2012 (σχετική η αριθ. 16/2011 Α.Δ.Σ.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

11. «Περί καταβολής επιδότησης μεταφοράς μαθητών Α/βάμιας εκπαίδευσης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

 

12. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2013 (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

13. «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € για το έτος 2013 (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

14. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών, για το έτος 2013» (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

15. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2013»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

16. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών – εργασιών & μεταφορών για το έτος 2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

 

17. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου»

Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

 

Επίσης,

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι