Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ανατολικής Μάνης


ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1/2013

0 Δήμαρχος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως έχουν αντικατασταθεί από το Ν. 4071/12, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

Την υπ' αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρα90ς με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β' 1292), όπως ισχύει.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου   59, του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)  Αντιδήμαρχοι.

Τις διατάξεις της εγκυκλίου 41/2010 με αριθμ. Πρωτ. 71351/14-12-2010  του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη Δημοτική Περίοδο 2011-2014 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.

Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σε εφαρμογή του Ν. 4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 της αριθ. ΦΕΚ 256/Α’/31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας  Αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Μάνης, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου και μέχρι την λήξη της (31-08-2014) μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

- κ. Λυροφώνη Γεωργία του Αναστασίου με αντιμισθία και της μεταβιβάζει:

Αρμοδιότητες κατά τόπον στη Δημοτική Ενότητα Γυθείου και Σμύνους

Τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων, παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων [λούνα παρκ, τσίρκο κ.λ.π], ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, μουσικών οργάνων, υπηρεσιών διαδικτύου, εκμίσθωση μοτοποδηλάτων και γενικά όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και τον έλεγχο τήρησης των σχετικών διατάξεώς της.

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της ασφάλειας των γραφείων των δημοτικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

Υπογράφει, εξουσιοδοτούμενη γι' αυτό με την παρούσα, παντός τύπου βεβαιώσεις (πλην των βεβαιώσεων παλαιότητας), άδειες, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Συνεργάζεται με τους προέδρους, τους εκπροσώπους και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα  αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα υγιεινής και περιβάλλοντος (πλην της καθαριότητας) στις δημοτικές ενότητες σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων & Κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού στις δημοτικές ενότητες και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων στις δημοτικές ενότητες.

Αρμοδιότητες παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας όπως ορίζονται στον ΔΚΚ.

Εκπαίδευση (Α/θμια & Β/θμια) – Σχολικά κτίρια – μετακινήσεις μαθητών.

Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπεύθυνη τομέα πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου.

Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των βεβαιωτικών σημειωμάτων.

Την υπογραφή των εκδιδομένων πάσης φύσεως εγγράφων και βεβαιώσεων εσόδων, καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων. 

Την εκκαθάριση των αποδοχών και των σχετικών δαπανών (διατάκτης πληρωμών) όλου του προσωπικού του Δήμου (μόνιμου και με σύμβαση Ι.Δ.) καθώς και των εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων.

Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής εκτός αυτών που αφορούν τα έργα και τις μέσω διαγωνισμού προμήθειες. Συγκεκριμένα: Αμοιβές προσωπικού, Απόδοση ποσών σε ΝΠ και Σχολικές Επιτροπές, Αμοιβές Αιρετών, Πληρωμή τελών κυκλοφορίας και έλεγχος ΚΤΕΟ, πληρωμή ταχυδρομικών τελών και πληρωμή εργοδοτικών εισφορών, πάγιας προκαταβολής.

Την υπογραφή των αποφάσεων της απευθείας ανάθεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ καθώς και των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται γι’ αυτές.

Την υπογραφή των αποφάσεων της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών καθώς και των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται γι’ αυτές.

Μηχανοργάνωση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, διαφάνεια, εποπτεία υπηρεσίας διαφάνειας.

Την υπογραφή των βεβαιώσεων νόμιμης λειτουργίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Την εποπτεία Λειτουργίας των ΝΠ του Δήμου.

Παραλαβή αιτημάτων, ενημέρωση και επίλυση θεμάτων πολιτών σε αιτήματα – αναφορές.

Την παραλαβή και διεκπεραίωση κάθε είδους δικαστικού ή ανάλογου εγγράφου που αφορά υπόθεση του Δήμου.

Την υπογραφή των αποφάσεων, πιστοποιητικών αστικοδημοτικής κατάστασης και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου.

Την τέλεση των πολιτικών Γάμων.

Την υπογραφή των βεβαιώσεων ακινήτου περιουσίας πλην των βεβαιώσεων παλαιότητας, πιστοποιητικών ιδιοκτησίας ελαιοκτημάτων, μονίμου κατοικίας, παρακρατηθέντος φόρου, βιοποριστικού επαγγέλματος.  

Την υπογραφή των διαβιβαστικών των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Την παρακολούθηση των θεμάτων Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και τον προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την υποστήριξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Προγραμμάτων.

Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης

Την θεώρηση τιμοκαταλόγων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και camping, γραφείων ενοικιάσεων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

Πολιτισμός – Νεολαία – Αθλητισμός

Εκδηλώσεις Δήμου,  Δημόσιες σχέσεις, Επικοινωνία.

Καταγραφή περιουσίας του  Δήμου και αξιοποίηση αυτής

Εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού, Χωροταξικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( Α.Π.Ε.)

Πολιτική στήριξης επιχειρηματικότητας, οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης

Διαχείριση υλικού (προμήθειες, καύσιμα, ανταλλακτικά κ.ο.κ.)

Την παραλαβή, διανομή διαφόρων ειδών (δωρεάν διάθεση) προς τους δημότες.

Την ευθύνη για θέματα συγκοινωνιών και επικοινωνιών.

Την λειτουργία αναμεταδοτών του Δήμου.

Εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων.

 

- κ. Κατσιβέλη Μιχαήλ του Πούλου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αρμοδιότητες κατά τόπον στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμύνους

Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου μας, ήτοι συλλογή, μεταφορά των απορριμμάτων στον καθορισμένο χώρο απόθεσης, καθαριότητα κήπων, παιδικών χαρών  (δημιουργία, συντήρηση, λειτουργία) και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση, κίνηση και λειτουργία οχημάτων, συντήρηση εξοπλισμού καθαριότητας, απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων κ.α. άχρηστων οικοσκευών κ.λ.π.

Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας.

Την σωστή λειτουργία του γραφείου κινήσεως και των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.

Τον έλεγχο των χώρων και των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και των Εμποροπανηγύρεων (ωράριο, συμμετέχοντες κλπ), για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  

Τον έλεγχο της εν γένει λειτουργίας και σωστής χρήσης (και της μη καταπάτησης) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πλατειών, οδών, πεζοδρομίων, παραλίων) .

Την χορήγηση ανάκληση και αφαίρεση των αδειών χρήσης πλατειών, οδών και πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών, αιγιαλού & παραλίας, υπέρβασης αδειών χρήσης χώρων εν γένει άνευ αδείας, υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών, εκσκαφής κλπ. Την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προστίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.    

Την επίβλεψη της διαχείρισης των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, τη χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, την αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων.

 

- κ. Ανδρεΐκο Δημήτριο του Γεωργίου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κατά τόπον αρμοδιότητες

Α) Στις Δημοτικές Ενότητες Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης:

Τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων, παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων [λούνα παρκ, τσίρκο κ.λ.π], ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, μουσικών οργάνων, υπηρεσιών διαδικτύου, εκμίσθωση μοτοποδηλάτων και γενικά όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και τον έλεγχο τήρησης των σχετικών διατάξεώς της.

Υπογράφει, εξουσιοδοτούμενος γι' αυτό με την παρούσα, παντός τύπου βεβαιώσεις (πλην των βεβαιώσεων παλαιότητας), άδειες, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

Μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων των δημοτικών ενοτήτων.

Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα υγιεινής και περιβάλλοντος (πλην της καθαριότητας) στις δημοτικές ενότητες σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Την τέλεση των πολιτικών Γάμων.

Β) Στις Τοπικές Κοινότητες Αρεόπολης, Βαχού, Κελεφάς, Οιτύλου, Νέου Οιτύλου, Γέρμας, Καρέας, Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου:

Τον έλεγχο των χώρων και των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και των Εμποροπανηγύρεων (ωράριο, συμμετέχοντες κλπ), για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  

Τον έλεγχο της εν γένει λειτουργίας και σωστής χρήσης (και της μη καταπάτησης) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πλατειών, οδών, πεζοδρομίων, παραλίων)και των Κοιμητηρίων.

Την χορήγηση ανάκληση και αφαίρεση των αδειών χρήσης πλατειών, οδών και πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών, αιγιαλού & παραλίας, υπέρβασης αδειών χρήσης χώρων εν γένει άνευ αδείας, υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών, εκσκαφής κλπ. Την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προστίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.    

Την επίβλεψη της διαχείρισης των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, τη χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, την αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της ασφάλειας των γραφείων των δημοτικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Αρεόπολης.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Τοπικές Κοινότητες.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

Συνεργάζεται με τους προέδρους, τους εκπροσώπους και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα  αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων & Κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων στις τοπικές κοινότητες.

Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Παραλαβή αιτημάτων, ενημέρωση και επίλυση θεμάτων πολιτών σε αιτήματα – αναφορές στις Τοπικές Κοινότητες.

Εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων.

 

- κ Εξαρχάκο Γεώργιο του Λαζάρου με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κατά τόπον αρμοδιότητες

Α) Στις Δημοτικές Ενότητες Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης:

Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Αποκεντρωμένου Γραφείου Καθαριότητας και ανακύκλωσης δημοτικών ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης του Δήμου μας με έδρα την Αρεόπολη, ήτοι συλλογή, μεταφορά των απορριμμάτων στον καθορισμένο χώρο απόθεσης, καθαριότητα κήπων, λαϊκών αγορών, παιδικών χαρών  (δημιουργία, συντήρηση, λειτουργία) και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση, κίνηση και λειτουργία οχημάτων, συντήρηση εξοπλισμού καθαριότητας, απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων κ.α. άχρηστων οικοσκευών κ.λ.π.

Εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας που εργάζεται στις Δημοτικές Ενότητες Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης.

Μέριμνα για την σωστή λειτουργία του γραφείου κινήσεως και των οχημάτων-μηχανημάτων της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Αρεόπολης Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου.

Μέριμνα για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργασία γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων.

Β) Στις Τοπικές Κοινότητες: Πύργου Διρού, Μίνας, Δρυάλου, Κοίτας, Κούνου, Άνω Μπουλαριών, Γερολιμένα Τσικαλιών Βάθειας και Αλίκων Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου και σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Μάνης:

Τον έλεγχο των χώρων και των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και των Εμποροπανηγύρεων (ωράριο, συμμετέχοντες κλπ), για την άσκηση υπαίθρων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  

Τον έλεγχο της εν γένει λειτουργίας και σωστής χρήσης (και της μη καταπάτησης) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πλατειών, οδών, πεζοδρομίων, παραλίων)και των Κοιμητηρίων.

Την χορήγηση ανάκληση και αφαίρεση των αδειών χρήσης πλατειών, οδών και πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών, αιγιαλού & παραλίας, υπέρβασης αδειών χρήσης χώρων εν γένει άνευ αδείας, υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών, εκσκαφής κλπ. Την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προστίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.    

Την επίβλεψη της διαχείρισης των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, τη χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, την αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της ασφάλειας των γραφείων των δημοτικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Κότρωνα.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Τοπικές Κοινότητες.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Τοπικές Κοινότητες.

Συνεργάζεται με τους προέδρους, τους εκπροσώπους και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα  αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων & Κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων στις τοπικές κοινότητες.

Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Παραλαβή αιτημάτων, ενημέρωση και επίλυση θεμάτων πολιτών σε αιτήματα – αναφορές στις Τοπικές Κοινότητες.

Β.  Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται η αντιδήμαρχος κ. Λυροφώνη Γεωργία του  Αναστασίου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Λυροφώνη Γεωργίας τις αρμοδιότητες (καθ’ ύλην και κατά τόπον) ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσιβέλης Μιχαήλ και αντίστροφα.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ανδρεΐκου Δημητρίου  τις αρμοδιότητες (καθ’ ύλην και κατά τόπον) ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Εξαρχάκος Γεώργιος και αντίστροφα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 09-01-2013.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος