Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ευρώτα.


ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 

Ο Δήμαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

το άρθρο 59 του Ν.3852/10

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Ευρώτα, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.803 κατοίκους.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες.

Τις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρου 92 του νόμ ου 3852 /10 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 ε του άρθρου 3 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ. 40 / 1/ 2012) με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία αντιδημάρχων .

Τα πρακτικά ορκομωσίας των δημοτικών συμβούλων, συμβούλων Δημοτικής κοινότητας συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τροπικών κοινοτήτων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει την Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, κα Χρήστου - Μιχαλούτσου Νικολέτα

«Συντονισμού και Ευπηρέτησης Δημοτών » με θητεία δύο ετών εντός της τρέχουσας

δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 4/01/2012 έως και 31/08/2014

μεταβιβάζοντας τις κάτωθι αρμοδιότητες

Έχει την ευθύνη για θέματα Τουρισμού , αγροτουρισμού .

Έχει την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων για την λειτουργία των νεκροταφείων.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης των ΚΕΠ.

Τη Λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους.

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά,και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ευρώτα .

Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού καλής λειτουργίας,ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, τον κο Μπαλαμπάνο Βασίλειο

«Προγραμματισμού εργασιών και έργων, ενιαίας Υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης » με θητεία δύο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 4/01/2012 έως και 31/08/2014, μεταβιβάζοντας τις κάτωθι αρμοδιότητες

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού

Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης και Άρδευσης Αποχέτευσης .

Έχει την ευθύνη να μεριμνά σε θέματα Έργων και Εργασιών.

Γραφείου κίνησης , Αποθήκης Υλικού

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Ευρώτα .

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Ευρώτα .

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαχρήστου Ευθύμιο «Προγραμματισμού και ανάπτυξης » με θητεία δύο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 4/01/2012 έως και 31/08/2014, μεταβιβάζοντας τις κάτωθι αρμοδιότητες

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και να κάνει κάθε απαραίτητη επαφή με κάθε δημόσια αρχή ή φορέα που εμπλέκεται στην υλοποίηση των τεχνικών έργων.

Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ωρίμανση των μεγάλων τεχνικών έργων και τις υπό υλοποίηση μελέτες .

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Ευρώτα .

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μένεγα Σωτήριο « Υπηρεσίας Οικονομικών ,και Υπηρεσίας Καθαριότητας , Περιβάλλοντος » με θητεία δύο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 4/01/2012 έως και 31/08/2014, μεταβιβάζοντας τις κάτωθι αρμοδιότητες

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Δ/νσης καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Έχει την ευθύνη εφαρμογής των υπό υλοποίηση προγραμμάτων «Πράσινη Πόλη» και «Αισθητική Πόλη»

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Σχεδίου «Στερεά Απόβλητα» για τον Δήμο Ευρώτα.

Μεριμνά σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Έχει την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.

Έχει την ευθύνη σε θέματα Περιβάλλοντος , Καθαριότητας,

Εποπτεία της υπηρεσίας καθαριότητας .

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου-Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων .

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και αντίστοιχων οργανικών

Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Ά/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Ά/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση προγράμματος ταμειακών ροών, την ανάπτυξη και εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την ορθολογική, χρηστή και σύννομη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου και τον ορθό προγραμματισμό των κάθε φύσεως δαπανών και την ομαλή λειτουργία της αποθήκης.

Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων

Προεδρεύει στην οικονομική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Ευρώτα.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας

 Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ηλία Παναγιωτακάκο «Διοικητικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ποιότητας Ζωής » με θητεία δύο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 4/01/2012 έως και 31/08/2014, μεταβιβάζοντας τις κάτωθι αρμοδιότητες

Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για την ανασυγκρότηση περιοχών του Δήμου.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών, εκδίδει τις αποφάσεις ανάθεσης προμηθειών και υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

Έχει την ευθύνη για θέματα ετεροδημοτών

Είναι υπεύθυνος για θέματα Μηχανοργάνωσης

Είναι υπεύθυνος για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας

Είναι υπεύθυνος για θέματα προσωπικού

Είναι υπεύθυνος γεωργικών – κτηνοτροφικών - μελισσοκομικών θεμάτων

Έχει την εποπτεία της γεωτεχνικής υπηρεσίας.

Έκδοση λειτουργίας καταστημάτων Υγ. Ενδιαφέροντος και Λαϊκών Αγορών .

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Επιμελείται και μεριμνά για θέματα που αφορούν στην διάχυση της γνώσης και της επιστήμης και στην διασύνδεση του δήμου με τα σχολεία.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» στον Δήμο.

Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος e-ΚΕΠ όπως αυτό θα καταρτιστεί και διατυπωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Προεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Προεδρεύει του Συμβουλίου Εγκληματικότητας/παραβατικότητας.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου.

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Έχει την ευθύνη του Προγράμματος του «Ψηφιακός Δήμος» στο πλαίσιο σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.

Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.

Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Ευρώτα .

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Τελεί Πολιτικούς Γάμους

Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

α. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μένεγα Σωτήριο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπαλαμπάνου Βασιλείου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μένεγα Σωτήριο, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Παπαχρήστου Ευθυμίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μιχαλούτσου Νικολέτα, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μιχαλούτσου Νικολέτας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαχρήστου Ευθύμιος.

γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτακάκος Ηλίας που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μένεγα Σωτήριο.

δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού.

ε. Από το σύνολο των πέντε Αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθία οι 

1. ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

3. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ