Επικαιρότητα - 16/1/2023


Ορισμός νέων Αντιδημάρχων στον Δήμο Ευρώτα

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

α π ο φ α σ ί ζ ει

Α. Αποδέχεται την αρ. πρωτ. 402/11-01-2023 αίτηση παραίτησης του κ. Μπόλλα Βασίλειου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου με την  με α/α 58/2022 και αρ. πρωτ. 10465/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) προηγούμενη απόφαση.

Β. Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σάκκαρη Ιωάννα ως έμμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από 13.01.2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

    Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
        Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
        Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
        Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών
    Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  πλην της αρμοδιότητας μελέτης και εκτέλεσης Έργων & Ηλεκτροφωτισμού τις οποίες θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
    Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
    Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
    Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
    Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους και ιδίως:
Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
    Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
    Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
    Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Γ. Τροποποιεί μερικώς την με αρ. 58/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) προηγούμενη απόφαση στα επί μέρους σημεία ως εξής:
Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από 13.01.2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας τις κατωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.):
Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.
Υπεύθυνος  τύπου και επικοινωνίας  του Δήμου Ευρώτα θα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος

    Αναπλήρωση Δημάρχου
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος.
Αναπλήρωση Αντιδημάρχων
Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Μπούτσαλης  Ζαχαρίας απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κα Σάκκαρη Ιωάννα
Όταν η Αντιδήμαρχος κα Σάκκαρη Ιωάννα απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ορισμό Αντιδημάρχων ως Μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ι. Οικονομική Επιτροπή:

Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος και κ. Φιφλής Δημήτριος

ΙΙ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Φιφλής Δημήτριος και  κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος

Κατά τα λοιπά ισχύει η με α/α 58/2022 και αρ. πρωτ. 10465/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) απόφαση Δημάρχου, της οποίας η παρούσα είναι συμπληρωματική.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

========