Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης.


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2013 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Το ότι ο πληθυσμός του Δήμου Σπάρτης κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2011 (Φ.Ε.Κ. 2230/Β΄/31-07-2012) ανέρχεται στους 35.544 κατοίκους.

3. Το ότι ο Δήμος Σπάρτης αποτελείται από επτά δημοτικές ενότητες.

4. Το γεγονός ότι o Δήμος Σπάρτης , εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3ε του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ.40/1/2012) με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία αντιδημάρχων.

6. Τα Πρακτικά Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας, Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

(Α) Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σπάρτης, με θητεία από 3-1-2013 έως και 31-08-2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

1. Κοκκορό Ευστράτιο του ΄Αγι.

2. Καραχάλιο Δημήτριο του Παναγιώτη 

3. Μπουγάδη Χρήστο του Γεωργίου 

4. Ατσάλα Ιωάνννη του Βασιλείου 

5. Καλομοίρη Παρασκευά του Ιωάννη 

6. Κονίδη Γεώργιο του Βασιλείου 

(Β) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Κοκκορός Ευστράτιος Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Καραχάλιο Δημήτριο του Παναγιώτη.

(Γ) Μεταβιβάζει στους αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ΄ύλην και κατά τόπο ως κατωτέρω:

(1) Στον πρώτο οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Κοκκορό Ευστράτιο του Άγι, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: (α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών. (Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο, Προσωπικό, Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, Γραφείο Αλλοδαπών, Διοικητική μέριμνα)

Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών (Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, Δημοτική Περιουσία, Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία)

Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων)

Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας

Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων

Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου

Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εποπτεία χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

(β) Την προεδρεία της οικονομικής επιτροπής

Την διοίκηση – την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου

Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου

Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων. (γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων 

(2) Στον δεύτερο οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Καραχάλιο Δημήτριο του Παναγιώτη, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των υπηρεσιών

Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών

Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων

Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής

Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου

Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων

Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων

Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών

Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες. 

(β) Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων 

(3) Στον τρίτο οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Μπουγάδη Χρήστο του Γεωργίου, μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου

(β) Την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων

(δ) Για την Δημοτική Ενότητα Μυστρά (τοπικές κοινότητες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής, Μαγούλας, Μυστρά, Λογγάστρας, Παρορείου, Σουστιάνων και Τρύπης):

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων

Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

(4) Στον τέταρτο οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Ατσάλα Ιωάννη του Βασιλείου μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Για τη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών ( Τοπικές Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Γκοριτσάς, Καλλονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας και Χρυσάφων):

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες

Ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην Δημαρχείου και Κοινοτικών Καταστημάτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

(5) Στον πέμπτο οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Καλομοίρη Παρασκευά του Ιωάννη , μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Για την Δημοτική Ενότητα Πελλάνας (Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κων/νου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδόνιας, Γεωργιτσίου, Καστορείου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων):

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες. 

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων

Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

(6) Στον έκτο οριζόμενο Αντιδήμαρχο Κονίδη Γεώργιο του Βασιλείου μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Για την Δημοτική Ενότητα Φάριδος (τοπικές κοινότητες Ανωγείων, Άρνης, Βασιλικής, Γοράνων, Καμίνια, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Παλαιολοπαναγιάς, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σπαρτιάς και Τραπεζαντής), 

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων

Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

(Δ) Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων ως εξής: Στον Αντιδήμαρχο Χρήστο Μπουγάδη του Γεωργίου τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αυτοκίνητα.

Στον Αντιδήμαρχο Κοκκορό Ευστράτιο του Άγι όλα τα λοιπά χρηματικά εντάλματα, καθώς και αυτά που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.

(Ε) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

(ΣΤ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

(Ζ) Στους αντιδημάρχους εντάσσονται- αντίστοιχα- και όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

(Η) Από το σύνολο των έξι αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθία οι: 1. Κοκκορός Ευαστράτιος του ΄Αγι. 2. Καραχάλιος Δημήτριος του Παναγιώτη 3. Μπουγάδης Χρήστος του Γεωργίου. 4. Ατσάλας Ιωάννης του Βασιλείου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί: - στην εφημερίδα <ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ> - στην ιστοσελίδα του Δήμου και - στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ