Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τετάρτη 19/12/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων περιοχής Αυλοσπήλου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ασωπού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

9. «Περί παρατάσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ.Κ. Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη διάνοιξης δρόμου και κατασκευή Γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας στη Δ.Ε. Βοιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 75.808,44 €»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

13. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 970.000,00 €, για το έργο «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρα Δ.Δ. Παπαδιανίκων – Τροποποίηση  προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος 2012 »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

15. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 73 & 80/2012 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορούν την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

16. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 22/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού αυτής οικ. έτους 2013.

Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας.

17. «Περί χορηγήσεως άδειας «Αμιγούς Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», στον Πραχάλη Γεώργιο του Παναγιώτη στην Δ.Κ. Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

18. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

19. «περί παραχωρήσεως της χρήσης του γηπέδου τένις στο ΤΕΛ Μολάων στον Όμιλο Αντισφαίρισης Δήμου Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

20. «Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2013»

Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Τ.Α. & Π.  κ. Λύρας Χαράλαμπος.

21 «Περί υποβολής πρότασης για χαρακτηρισμό του τοπίου του Μαλέα ως προστατευόμενο»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου.