Δήμος Σπάρτης - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάρτης με την αριθ.40/2012 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα τα εξής:

Την τροποποίηση  του Γ.Π.Σ. Σπάρτης (ΥΑ 58041/2358/14-8-85- ΦΕΚ 471Δ΄24-9-85) όπως περιγράφεται στη σελίδα (6) της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάρτης και ειδικότερα:

Την χωροθέτηση των Δικαστηρίων στο νότιο τμήμα του Ο.Τ. 13 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Σπάρτης

Την χωροθέτηση Κτιρίου Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχεία Νομού Λακωνίας στο χώρο του Παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης (Πλατεία Ευαγγελιστρίας),

καθόσον η ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει την απαρχή για την υλοποίηση του απαραίτητου κοινωφελούς έργου τόσο για την πόλη της Σπάρτης όσο και για το Νομό Λακωνίας (Σχετική η υπ΄αριθ 110/2012 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών). 

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή κάτοικο, όπως εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας λάβει γνώση και διατυπώσει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος.