Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τετάρτη 21/11/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

«Περί εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ακύρωση της αριθ. 299/2012 Α.Δ.Σ. (άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010)»

Επίσης,

1. «Περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄& Γ΄  τριμήνου  2012»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί του Προγράμματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

3. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Καταγραφής και Αποτύπωσης Περιπατητικών Διαδρομών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

4. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανάπλασης στο Δήμο Ζάρακα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατεία Πισταμάτων στο Δήμο Ζάρακα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

6. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης Χειμάρρου ΒΑΡΚΑ & ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ»

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου  Τ.Κ. Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης δημ. Καταστήματος Τ.Κ. Κάμπου Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μολάων »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων »

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

11. «Περί υποβολής προτάσεως για την θεσμοθέτηση της Χερσονήσου του Μαλέα ως «Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

12. «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 61/2011 Α.Δ.Σ. «Περί συγχώνευσης των κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μονεμβασίας και του Δήμου Βοιών σε μία με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας» (Σχετική η αριθ. 21/2012 Απόφαση αυτής)»

Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας.

13. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 59/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία  «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί εγκρίσεως των όρων Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και του Δήμου Ελαφονήσου για την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δήμο Ελαφονήσου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

15. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς της ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρεία και της Αναπτυξιακής Εταιρείας των ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή  και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

16. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

17. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 37.575,67 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

18. «Περί διαγραφής οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

19. «Περί διαθέσεως πίστωσης για  συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2012»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 71/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

21. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης σχολικών χώρων του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας για τη στέγαση της Φιλαρμονικής της Δ.Ε. Μονεμβασίας»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.