Περιφέρεια Πελοποννήσου - Δήμος Σπάρτης.


 

H απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη  για την επιβολή προστίμου στο Δήμο Σπάρτης για τον Χ.Α.Δ.Α της Τ.Κ. Αφυσσού, έχει ως εξής :

 

ΠΡΟΣ:

Δήμο Σπάρτης , Σπάρτη

 

26 - 10 – 2012

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, για τον Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Προβατόμανδρα» της Τ.Κ. Αφυσσού Δ.Ε.Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 « Περί προστασίας Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Την ΚΥΑ 59388/3363/24.8.88 (ΦΕΚ 638 Β΄/31.8.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86».

3. Το Ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».

5. Το υπ’ αρίθ. 6870/16.03.2011 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α. «Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελ/σου».

6. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

7. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

9. Το Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α/2010) «Εξορθολογισμός και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις».

10.Την υπ’ αρ. 19/08.12.2011 (αρ. πρωτ. οικ. 134468/7096) Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ».

11.Το υπ’ αριθμ. Α12/809/08-06-2012 έγγραφο του Πταισματοδικείου Σπάρτης και την από 10-04-2012 καταγγελία κατοίκων της ευρύτερης περιοχής (Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 4328/12-06-2012 και 2491/19-04-2012 αντίστοιχα).

12.Την από 14–06–2012 έκθεση η οποία συντάχθηκε ύστερα από την από 12-06-2012 αυτοψία στον Χ.Α.Δ.Α. η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης παράβασης και κλήση προς το Δήμο Σπάρτης να υποβάλλει τις απόψεις του και επιδόθηκε νομίμως σε αυτόν.

13.Το υπ’ αριθμ. οικ. 29871/21-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης με το οποίο κατέθεσε τις απόψεις του Αντιδημάρχου Ευστράτιου Βέργαδου αρμόδιου για θέματα καθαριότητας .

14.Την υπ’ αριθμ. 208/02-06-2009 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας.

15.Την από 08-09-2012 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την επιβολή προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α’/86), όπως τροποποιήθηκε με με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) και τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012), στο Δήμο Σπάρτης για το Χ.Α.Δ.Α. που βρίσκεται στη θέση «Προβατόμανδρα» της Τ.Κ. Αφυσσού Δ.Ε. Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας, λόγω:

1. Της ύπαρξης διασκορπισμένων απορριμμάτων στη διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Σπάρτης – Χρυσάφων με το δρόμο πρόσβασης στο ΧΑΔΑ και συγκεκριμένα στη μισγάγγεια που βρίσκεται ανατολικά του δρόμου

2. Της μη ύπαρξης α) φύλαξης στο χώρο και β) σήμανσης στη διαδρομή προς τον ΧΑΔΑ ότι ο χώρος δε λειτουργεί.

3. Του εντοπισμού αποκαϊδιών σε μικρή έκταση.

4. Της ύπαρξης ακάλυπτου όγκου απορριμμάτων.

5. Μη αποκατάστασης του χώρου ως όφειλε ο Δήμος Σπάρτης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 208/02-06-2009 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας.

6. Μη εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης για το χώρο ως όφειλε ο Δήμος Σπάρτης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 208/02-06-2009 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας.

Τα ανωτέρω συνιστούν παραβάσεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003(ΦΕΚ 1909Β/2003), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012).

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η πρόκληση ρύπανσης και πιθανής μόλυνσης του περιβάλλοντος και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 40% θα περιέλθει στο Δημόσιο στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες αρχές» και το υπόλοιπο 60% θα περιέλθει στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012). Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Κατά της απόφασης αυτής ο Δήμος Σπάρτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ Α΄97/17-5-99)].

Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο Δήμος Σπάρτης υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

===================================

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Σπάρτης κ. Σταύρου Αργειτάκου για το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης της Τετάρτης 31 Οκτωβρίου 2012