Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Στις  16 Οκτωβρίου  2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

Α. Ενέργειες –Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Διαχείριση απορριμμάτων – Η υπάρχουσα κατάσταση, εξελίξεις και ενέργειες

Μείωση Πληρωμής εισφορών στην Α.Ε.Π.Ι. από τα καταστήματα μαζικής εστίασης

Παράταση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού

Β. Διοικητικά θέματα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΠΕΔ και  της  Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας –Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α. με αντικείμενο  εκπόνηση μελετών για το έργο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για την  εκκαθάριση των αρχείων της πρώην ΤΕΔΚ Αρκαδίας

 Έγκριση σύναψης χρησιδανείου μεταξύ της ΠΕΔ Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου επί της οδού Δωριέων 11 – Σπάρτη, από την  ΠΕΔ Πελοποννήσου στο Δήμο Σπάρτης

 Άρση κυκλοφορίας οχημάτων πρώην ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας

Γ. Οικονομικά θέματα

Αποδοχή ποσού 1.415,11 € από την τράπεζα Eurobank ως πιστωτικοί τόκοι Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2012 

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 665,00€ για την πληρωμή της στάθμευσης των δυο αυτοκινήτων της Κινητής Δανειστικής Βιβλιοθήκης της πρώην ΤΕΔΚ Αρκαδίας

Έγκριση της υπ. αριθμ. 4/2012 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου που αφορά την εξέταση των πραγματοποιήθέντων  εσόδων - εξόδων για το 3ο τρίμηνο του 2012

Δ. Επιτροπές & Συμβούλια 

- Περιφερειακού Επιπέδου

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 42/ 2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ στο μέρος που αφορά στην υπόδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του (στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων) ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών άρθρο 3 του Ν.2115/93

- Νομαρχιακού Επιπέδου

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΕΥΑ  Δήμου Κορινθίας  για το έργο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 21, Ν. 3669/2008

Ε. Παν προταθησόμενον