Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων


 

Η Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου υποέργου ''Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες'' του έργου ''Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης'' (έργο ΕΣΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00  – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη  ΤΚ 23100, υπόψη κας Μπισμπή Ελένης ή κας Βουλούκου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 27310  23315) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και τουΥΠΑΙΘΠΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (09-10-2012 έως και 15-10-2012).