Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 22 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί χορήγησης αδειών συμμετοχής και χορήγησης θέσεων στους ενδιαφερομένους για την εμποροπανήγυρη Μυστρά έτους 2012 (Ν. 3769/2009)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

2ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Μιχαήλ Μητρόπουλου

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

3ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κλιματιστικών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

4ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Πολύδενδρο»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

5ο Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Αφισσού με έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

6ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

7ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις δημοτικές ενότητες Θεραπνών, Μυστρά, Οινούντος, Πελλάνας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

8ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυροπροστασίας».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

9ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια μεταλλικών σκέπαστρων».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

10ο Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (προμήθεια καυσίμων)

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Βέργαδος Ευστράτιος

11ο Περί καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Βέργαδος Ευστράτιος

12ο Περί δημιουργίας μιας θέσης στάθμευσης  οχημάτων  για την εξυπηρέτηση  του οχήματος  Α.Μ.Ε.Α. κ. Σταυρόπουλου Σπύρου, έμπροσθεν της οικίας του  επί της οδού Ηρακλειδών  αριθ. 6, στη Δημοτική Ενότητα Σπάρτης»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Βέργαδος Ευστράτιος

13ο Περί ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Σπάρτης (σχετική η υπ’ αριθμ.28/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

14ο Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής αποχετευτικού δε Δ.Δ. του Δήμου Μυστρά και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο και βιολογικό του Δήμου Σπάρτης»                                                                                                  

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «επισκευή αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης τ.κ. Πλατάνας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

16ο Περί αιτήματος COSMOTE για εγκατάσταση σταθμού υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και internet  στον οικισμό Βέροια.

Εισηγητής κ.Γεώργιος Κοκκίνης

17ο Περί εγκρίσεως της αριθ.35/13-08-2012 απόφασης του Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Εισηγήτρια κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

18ο Περί τροποποίησης της αριθ.302/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για δαπάνη σύνδεσης του ΤΕΙ με το δίκτυο αποχέτευσης».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

19ο Περί αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «Προμήθεια δικύκλων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

20ο Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «Προμήθεια κεριών και λοιπών συναφών ειδών».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός