Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τρίτη 24/7/2012 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1. «Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

2. «Περί μειώσεως των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του ενοικίου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2012»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

4. «Περί αλλαγής χρηματοδότησης σε  έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί Συστάσεως επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

6. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 11/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτής οικ. έτους 2012»

Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

7. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της «Τοπογραφικής Μελέτης» της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διάνοιξης Δρόμου και Κατασκευής Γεφυριού στην Τ.Κ. Κάτω Καστανέας στη Δ.Ε. Βοιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 82/2012 Μελέτης του Έργου «Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών», προϋπολογισμού 126.000,00 €, τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 2012 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Μολάων» και υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την δημιουργία – παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ταινιών βίντεο)»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

11. «Περί επιστροφής ποσού 123,88 € στην κ. Τσιγκάρη Σταματίνα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

12. «Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ποσού 24,72 € από τον αριθ. 3564/2012 χρηματικό κατάλογο που βαρύνει τον οφειλέτη Μπόλα Μιχαήλ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

13. «Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ποσού 95,38 € που βαρύνει τον οφειλέτη Παπαδάκη Παναγιώτη του Δημητρίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί καθορισμού του ύψους της δαπάνης που βαρύνει τον υδρολήπτη σε περίπτωση αντικαταστάσεως του υδρομέτρου  από το Δήμο, {άρθρο 9 (9.5) του Κανονισμού Ύδρευσης}.