Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.


Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης , στα πλαίσια  της αριθμ. 20124/08-6-2012 (ΦΕΚ 1828/Β’/08-6-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης , η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθ. 9 του Ν. 4071/2012 ανακοινώνει  τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012 , βάσει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α  ορίζεται ως προθεσμία  υποβολής  των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση , οι τέσσερις (04) μήνες  από τη δημοσίευσή της , δηλ μέχρι 07-10-2012.

Συγκεκριμένα:

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες  έως τις 29-2-2012, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ , εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών  δεν υπερβαίνει: α) τις δέκα χιλιάδες  ( 10.000,00) ευρώ  όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και β) τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα,

Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται , μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη : α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής  κατά τις διατάξεις  των άρθρων 13-21 του Ν. 2648/1998 , καθώς και  οι οφειλές  που έχουν υπαχθεί  σε άλλη ρύθμιση , των οποίων οι όροι τηρούνται κατά  την υποβολή του αιτήματος,

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης  γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη  ημέρα των επομένων μηνών , χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη,

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100,00) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, τυχόν διευκρινήσεις  καθώς  και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου  του Δήμου.