Αυτοαπογραφή Επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.


Αυτοαπογραφή Επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4/4/2011 και μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής όλων των στοιχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων (Ν 3419/2005) και την πλήρη λειτουργία του, θα αντικαταστήσει πολλά άλλα επιμέρους μητρώα (Νομαρχία, Πρωτοδικεία κτλ).  

Η κάθε επιχείρηση εισάγοντας το ΑΦΜ της στην ιστοσελίδα. www.businessregistry.gr στη σελίδα ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ελέγχει εάν είναι εγγεγραμμένη ήδη στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση που βρεθεί εγγεγραμμένη, πριν από την αίτηση χορήγησης οποιοδήποτε πιστοποιητικού Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου το ιστορικό της (καταστατικά, μεταβολές κτλ)  προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα της στο Μητρώο.

Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. δίνεται η δυνατότητα ατελούς αυτοαπογραφής.

Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.Μ.Η. έχουν τα νομικά πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθ 1 του Ν. 3419/2005) των οποίων η σύσταση έγινε πριν τις 4/4/2011. Η ευθύνη της απογραφής βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τη σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis. Ο υπόχρεος υποβάλλει ατελώς αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr ) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ). Ο χρήστης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., επιλέγει το εικονίδιο «αυτοαπογραφή εταιρειών» και στην οθόνη που ακολουθεί πληκτρολογεί τους σχετικούς κωδικούς TAXIS. Το πληροφοριακό σύστημα τον αναγνωρίζει και τον ανακατευθύνει στις σχετικές φόρμες, ανάλογα με την νομική μορφή του απογραφόμενου νομικού προσώπου. Ο χρήστης οφείλει επίσης να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Στο τέλος της διαδικασίας «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα θα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Προθεσμίες αυτοαπογραφής

Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής διαφέρουν ανά νομική μορφή του υπόχρεου και είναι οι εξής:

α) Οι ΕΠΕ και οι ΑΕ από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

β) Οι ΟΕ και οι ΕΕ από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ από 12/10/2012 έως και 31/10/2012

ε) Όλοι οι αυτοαπογραφόμενοι πρέπει να αποστείλουν/προσκομίσουν τα σχετικά πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. από τις 2/7/2012 έως τις 2/12/2012. Για τις επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Λακωνίας αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι αυτή του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

στ) Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν τα φυσικά πρόσωπα, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες από 01/11/2012 έως και 31/12/2012

Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι καταληκτικές και για τη μη τήρησή τους (ή την υποβολή ανακριβών στοιχείων) επιβάλλονται οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000€, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.  Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που περιγράφονται, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προσκομιστεί από τον υπόχρεο τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Εναλλακτική διαδικασία απογραφής

Εναλλακτικά, και εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (για τις επιχειρήσεις με έδρα το νομό Λακωνίας, στο Επιμελητήριο Λακωνίας) με την υποβολή των τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Στην περίπτωση της απογραφής στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10,05 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης (καταστατικό σύστασης, τροποποιήσεις, αποφάσεις κτλ) που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012.

Τονίζουμε ότι για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και της συμφόρησης της υπηρεσίας η απογραφή στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ραντεβού μέσω του τηλεφώνου 2733022279 εσωτ. 27 και εντός των προθεσμιών για κάθε νομική μορφή.

Συγκεντρωμένη η νομοθεσία του Γ.Ε.ΜΗ. είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr και στη διαδρομή ΥΠΗΡΕΣΙΑ►ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Η εγκύκλιος της απογραφής (Κ1-1184/12-06-2012) έχει αποσταλεί και στους Εμπορικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους καθώς και στους λογιστές του νομού μας. Επίσης, αναλυτική αναφορά θα υπάρχει στο περιοδικό του Επιμελητηρίου μας «ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου και θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.lcci.gr.