Επικαιρότητα - 16/5/2023


Σύσκεψη για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Θεόδωρου Βερούτη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2023.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν η ετοιμότητα του δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι φορείς για την υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, η λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργάνων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ο σχεδιασμός υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, η αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και  η συμβολή της Περιφέρειας με δεκατρείς (13) υδατοδεξαμενές που τοποθετήθηκαν ήδη στην Π.Ε. Λακωνίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα επάρκειας νερού σε περίπτωση κατάσβεσης.

Αφού διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας κ. Βερούτης ζήτησε την ετοιμότητα και την απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών δασικής πυρκαγιάς και  από τις υπηρεσίες της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών καθαρισμού των πρανών του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, τόσο με τα μηχανήματα έργου της Π.Ε. Λακωνίας, όσο και με τις εργολαβίες που έχουν προβλεφθεί.

=====