Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.


Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

15/2/2012

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, η «Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπροσώπους φορέων και ενώσεων, καθώς και πολίτες εκλογής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου.

Η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες τη Περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

Οι συνεδριάσεις της γίνονται μία φορά ανά τρίμηνο και η θητεία της ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.