Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 13η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί εγκρίσεως της αριθ.2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2012»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

2ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

3ο Περί έγκρισης ή μη του αριθμ.1/2012 πρακτικού συμβιβασμού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (αρθ.32 παρ.6 Ν.1080/80)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

4ο Περί συγχωνεύσεως σχολικών μονάδων

Εισηγητής ο κ.Ευστράτιος Κοκκορός