Επέκταση των ορίων της ΔΕΥΑ Σπάρτης και της αναπροσαρμογής ή μη των τελών.


Απάντηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης κ. Χρήστου Πλειώτα σε δημοσίευμα Κων/νου Φούρκα, σχετικά με την απόφαση επέκταση της ΔΕΥΑΣ.

Σπάρτη 17/1/2011

Αναγκάζομαι να απαντήσω στο δημοσίευμα του συναδέλφου μου Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Φούρκα εις ό,τι αφορά την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης, για την επέκταση της ΔΕΥΑΣ στα όρια του διευρυμένου Δήμου, προκειμένου να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις για τον τρόπο λήψης της απόφασης.
Λέω «αναγκάζομαι» διότι το δημοσίευμα επιχειρεί να με εκθέσει ως πρόεδρο ενός συλλογικού οργάνου ρίχνοντάς μου τη μομφή ότι ενήργησα πραξικοπηματικά «αποφασίζοντας και διατάσσοντας θυμίζοντας άλλες εποχές»!!! Θα ήταν λοιπόν άδικο για εμένα να μην εκφραστώ - εφόσον προκαλούμαι - γραπτώς και δημοσίως.
Δεν έχω μάθει ποτέ να ενεργώ εγωιστικά δηλαδή με περιφρόνηση στην αντίθετη άποψη. Υποστηρίζω την άποψή μου την οποία φροντίζω να επιστηρίζω όσο μπορώ επιστημονικά, πλην όμως σέβομαι και υπερασπίζομαι το δικαίωμα για αντίλογο.
Το άρθρο 96 παρ. 4 του Ν. 3463/06 που εξακολουθεί να ισχύει με τον Ν. 3852/2010 ορίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά… Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Περαιτέρω το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 όμοιο του παλιού άρθρου 93 Ν. 3463/06 αναφέρει ρητά, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Περαιτέρω το άρθρο 66 του Ν. 3852/2010 που παραπέμπει στο παλιό άρθρο 94 Ν. 3463/06 θεσμοθετεί την έννοια των Δημοτικών παρατάξεων πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Όλα τα ανωτέρω τα παραθέτω ως νομικός και έμπειρος στα Δημοτικά πράγματα, όπως αρέσει στο συνάδελφό μου να επισημαίνει ότι είμαι – βεβαίως είναι εμφανές ότι θίγει τις ιδιότητές μου για να αναβαθμίσει το υποτιθέμενο πραξικόπημά μου και όχι διότι ξαφνικά θέλησε να με επαινέσει – δια να επισημάνω το γράμμα και το πνεύμα του νόμου που είναι κατ’ εμέ ξεκάθαρο: Για όλα τα γενικά θέματα που αφορούν το Δήμο Σπάρτης αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτό οι μισοί συν ένας κεντρικοί δημοτικοί σύμβουλοι. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την παρ. 8 του άρθρου 67 Ν. 3852/010 των προέδρων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων καθώς και των εκπροσώπων τοπικής κοινότητος, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα  που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες καθώς και το δικαίωμα ψήφου των προσώπων αυτών επί των ειδικών θεμάτων που τους αφορούν, δεν αλλοιώνει ποτέ ούτε την απαρτία ούτε τις πλειοψηφικές αποφάσεις του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλοίμονο εάν ήταν διαφορετικά. Άλλωστε όπως προβλέπουν τα άρθρα 79, 80, 81 και 82 του Ν. 3852/010 για τη λειτουργία των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, οι πρόεδροι των Δημοτικών και Κοινοτικών ενοτήτων μεριμνούν για ειδικά θέματα των κοινοτήτων τους και ως εντεταλμένοι των Κοινοτήτων τους, συμμετέχουν και συζητούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ειδικά θέματα που αφορούν και τις Τοπικές Κοινότητες και ψηφίζουν μόνον γι’ αυτά και όχι επί μη ειδικών θεμάτων για τις Τοπικές Κοινότητες. Ψήφο επί γενικών θεμάτων που αφορούν όλο το Δήμο έχουν μόνο οι κεντρικοί Δημοτικοί σύμβουλοι.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ: Η επέκταση αφορούσε φυσικά και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σπάρτης και τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων όπως και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπάρτης. Γι’ αυτό και οι πρόεδροι όλων των τοπικών κοινοτήτων εκλήθησαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να ψηφίσουν για το ειδικό ως προς αυτούς θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ στην τοπική κοινότητα εκάστου. Ψήφο θετικό και αρνητικό επί του γενικού θέματος, της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ σ’ όλο το Δήμο, έδωσαν ως όφειλαν  μόνον οι κεντρικοί Δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι προέρχονται απ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες του ενιαίου Δήμου Σπάρτης. Η απόφαση συνεπώς επί της επεκτάσεως της ΔΕΥΑΣ, ορθώς ελήφθη με βάση την ψήφο των κεντρικών Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι με σαφή πλειοψηφία ψήφισαν υπέρ της επέκτασης σ’ όλο το Δήμο. Οι θετικοί και οι αρνητικοί ψήφοι των πρόεδρων των τοπικών κοινοτήτων όπως και η ψήφος του προέδρου της δημοτικής κοινότητας δεν αθροίζονται μεταξύ τους, ούτε εν συνεχεία το σύνολο αυτών αθροίζεται στα «ΝΑΙ» και στα «ΟΧΙ» των κεντρικών Δημοτικών Συμβούλων, διότι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων δεν έχουν δικαίωμα συζήτησης, άρα ούτε και ψήφο επί του γενικού θέματος της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ σ’ όλο το Δήμο παρά μόνον για το ειδικό ως προς αυτούς θέμα που αφορά την επέκταση της ΔΕΥΑΣ στην Τοπική Κοινότητα εκάστου. Περί αυτού μόνο ψήφισαν. Εάν ήταν διαφορετικά τότε θα συνέβαινε το νομικό παράδοξο, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων με την ψήφο τους επί του ειδικού γι’ αυτούς θέματος, να αλλοιώνουν την φύση και το χαρακτήρα των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του Δημοτικού Κώδικα που άπτονται αρμοδιοτήτων του κεντρικού δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ είναι μόνον ειδικό θέμα για τον κάθε πρόεδρο τοπικής κοινότητας, όσον αφορά την επέκταση της ΔΕΥΑΣ στην τοπική κοινότητα που εκπροσωπεί. Ψήφο λοιπόν, μόνον επ’ αυτού του ειδικού γι’ αυτόν θέματος δίδει ο κάθε πρόεδρος. Το θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ σ’ όλο το Δήμο είναι γενικό θέμα για το οποίο ψήφο «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» δίδουν μόνο οι κεντρικοί δημοτικοί σύμβουλοι. Το Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο με σαφή πλειοψηφία είπε «ΝΑΙ» στην επέκταση. Οι θετικοί και αρνητικοί ψήφοι των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων δε μπορούσαν ποτέ να αλλοιώσουν την πλειοψηφία αυτή, διότι δεν αθροίζονται μεταξύ τους, ούτε αθροίζονται με τις θετικές και αρνητικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων. Επί παραδείγματι η θετική ψήφος του προέδρου της τοπικής κοινότητας Άρνας στο ειδικό γι’ αυτόν θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ στην τοπική κοινότητα Άρνας, προσμετράται στο σύνολο των θετικών ψήφων του δημοτικού συμβουλίου, οπότε στην περίπτωση αυτή η επέκταση στην τοπική κοινότητα Άρνας έχει λάβει πέραν των θετικών ψήφων των κεντρικών δημοτικών συμβούλων συν μία ακόμα, ενώ οι αρνητικές ψήφοι της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ στην τοπική κοινότητα Άρνας, παραμένουν ως έχουν με τις ψήφους των δημοτικών συμβούλων του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιθέτως η αρνητική ψήφος του προέδρου της τοπικής κοινότητας Βρεσθένων στο ειδικό γι’ αυτόν θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ, στην τοπική κοινότητα Βρεσθένων προσμετράται στο σύνολο των αρνητικών ψήφων του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε στην περίπτωση αυτή η επέκταση της ΔΕΥΑΣ στην τοπική κοινότητα Βρεσθένων έχει αποφασισθεί κατά πλειοψηφία, με βάση τις θετικές ψήφους των κεντρικών δημοτικών Συμβούλων, οι οποίες πλειοψηφούν σε σχέση με τις αρνητικές ψήφους των κεντρικών δημοτικών συμβούλων στις οποίες προσμετράται και η ψήφος του προέδρου της τοπικής κοινότητας Βρεσθένων και ούτω καθ’ εξής. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, σαφώς και το συμβούλιο ψήφισε υπέρ της επέκτασης, αφού η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων είχε διαφορά απ’ τη μειοψηφία τέτοια που σε καμία τοπική κοινότητα δεν άλλαξε με την προσμετρούμενη θετική ή αρνητική ψήφο του προέδρου αυτής.
Ο κ. συνάδελφος κατά τη γνώμη μου κάνει το λάθος να αθροίζει στις αρνητικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων το σύνολο των αρνητικών ψήφων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και το αντίστοιχο κάνει στις θετικές ψήφους και στο τέλος βγάζει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το γενικό θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ, παραβλέποντας τα ανωτέρω, ότι δηλαδή η ψήφος του κάθε προέδρου Τοπικής Κοινότητας, αφορά μόνον το ειδικό θέμα της επέκτασης της ΔΕΥΑΣ στην κοινότητα που εκπροσωπεί και δεν αθροίζεται με τις θετικές ή αρνητικές ψήφους των συναδέλφων του, αλλά προσμετράται η ψήφος του στις θετικές ή αρνητικές ψήφους των κεντρικών Δημοτικών Συμβούλων.
Κλείνω με τη λύπη ότι ενώ θα μπορούσε ο συνάδελφός μου να εκφράσει την άποψή του χωρίς απαξιωτική μομφή στον πρόεδρο του Σώματος, τον οποίον μετά από έναν χρόνο θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζει πως λειτουργεί, επέλεξε για άλλη μία φορά το γνωστό τρόπο έκφρασης.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είπε ποτέ ότι διεκδικεί το αλάθητο, άλλωστε οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ελέγχονται από πλευράς νομιμότητος. Ο έλεγχος μπορεί να επιβεβαιώσει την άποψή μου όπως ακράδαντα το πιστεύω, μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο. Προσωπικά δε με απασχολεί. Για μένα το θετικό και το γόνιμο είναι ο δημοτικός σύμβουλος να έχει άποψη και να την εκφράζει ανεξαρτήτως αποτελέσματος αρκεί η άποψή του να είναι άδολη και ελέγξιμη. Εγώ την άποψή μου εξέφρασα και δεν διέταξα ούτε αποφάσισα πραξικοπηματικά. Η μομφή ότι θύμισα άλλες εποχές, δε μπορώ να αντιληφθώ ποίο πεδίο αναφοράς έχει. Τα περί παραπλανήσεων των ΜΜΕ επίσης είναι μακράν εμού, αφού ουδέποτε υπαγόρευσα τον τρόπο δημοσιοποίησης. Ευελπιστώ ότι ο συνάδελφός μου θα έχει το θάρρος να επανορθώσει εις ό,τι αφορά μόνον την επίμαχη παράγραφό του, χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν το πράξει, δεν θα τον δικαιολογήσω. Θα συνεχίσω έως το τέλος να είμαι ο πρόεδρος όλου του Σώματος.
 

Χρήστος Α. Πλειώτας
Δικηγόρος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης

 

Δείτε το

Δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης "Σπάρτη Νέα Εποχή" για την επέκταση των ορίων της ΔΕΥΑ Σπάρτης και της αναπροσαρμογής ή μη των τελών.

17/1/2012

         Συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα α)της επέκτασης των ορίων της ΔΕΥΑΣ στις Δημοτικές Ενότητες Φάριδος-Μυστρά-Πελλάνας-Θεραπνών-Οινούντος και Καρυών  και β)της αναπροσαρμογής ή μη των τελών.
     Όσον αφορά το πρώτο θέμα, η παράταξή μας ζήτησε την αναβολή του, μέχρις ότου η δημοτική αρχή:
α)συντάξει σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΣ, από την οποία και θα προέκυπταν τα οφέλη και οι ζημίες που θα επέφερε το εγχείρημα, τόσο στη ΔΕΥΑΣ, όσο και στους κατόχους των χωριών μας, όπως είχε δεσμευτεί από τον Φεβρουάριο του 2011.
     β)ληφθούν οι απολύτως απαραίτητες για μας, γνωμοδοτικές αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, άλλως όπως τονίσαμε, θα είμασταν αναγκασμένοι να καταψηφίσουμε την πρόταση του δημάρχου, για την επέκταση της ΔΕΥΑΣ στους πρώην δήμους.
     Δυστυχώς ο Δήμαρχος και η παράταξή του, δεν θεώρησαν απαραίτητη τη γνώμη των Τοπικών Συμβουλίων και των Τοπικών Κοινοτήτων, πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτουν τα χωριά μας, το νερό , ούτε και με τη σύνταξη της μελέτης και οδήγησαν το Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση του θέματος και στη λήψη απόφασης.
     Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 38 Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, έναντι 34 για τη μη επέκταση των ορίων της ΔΕΥΑΣ στις Τοπικές Κοινότητες, που αποτελούσαν τους πρώην δήμους, καταψήφισε την εισήγηση του δημάρχου.
     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πλειώτας, νομικός και έμπειρος στα δημοτικά πράγματα, έκρινε και αποφάσισε παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας , πως η εισήγηση του δημάρχου έγινε δεκτή από το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως χαρακτηριστικά είπε, κατά πλειοψηφία!!!
     Φαίνεται πως είτε αγνοεί τα άρθρα 95,96,128 και 129 του Ν.3463/06 καθώς και τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και τη σχετική νομολογία, είτε πραξικομματικά αποφασίζει και διατάσσει, θυμίζοντας άλλες εποχές.
     Συνέπεια των παραπάνω ήταν η παραπλάνηση των τοπικών ΜΜΕ, τα οποία με τη σειρά τους πληροφορούν λανθασμένα τους πολίτες περί έγκρισης από το σώμα της εισηγήσεως του δημάρχου.
     Επειδή η διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, των νομικών του προσώπων, της ΔΕΥΑΣ, αλλά κυρίως αυτά των δημοτών μας, αποτελεί για την παράταξή μας  κύριο μέλημα, ασκώντας το ρόλο μας, θα προστατεύσουμε τη νομιμότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε μέσο.
     Όσον αφορά το θέμα των τελών, η δημοτική αρχή εισηγήθηκε τη μη αναπροσαρμογή τους, πλην ενός.
     Η θέση της παράταξής μας ήταν γενικά η μείωση των τελών κατά 20% από το προηγούμενο έτος, παροτρύνοντας το δήμαρχο, να δείξει επιτέλους το κοινωνικό  πρόσωπο του δήμου  προς τους δημότες μας, στις δύσκολες ώρες που περνούν, λόγω της οικονομικής κρίσης.
     Ειδικότερα ζητήσαμε την απαλλαγή από τα τέλη στους πολίτες με αναπηρία άνω του 67%, στους μακροχρόνια άνεργους  και στους απόρους.
     Για τις πολύτεκνες οικογένειες καθώς και τις τρίτεκνες, απαλλαγή από τα τέλη ανάλογα με το εισόδημά τους από 50% έως και 100%.
      Για τις νέες επιχειρήσεις , καθώς και αυτές που θα προσλάβουν προσωπικό από δημότες , απαλλαγή από τα τέλη για δύο έτη.
     Τέλος ζητήσαμε να υπάρξει μείωση 25% στα τέλη κοινοχρήστων χώρων για τα καταστήματα του δήμου.
     Δυστυχώς και πάλι η δημοτική αρχή κώφευσε, απαντώντας ότι αυτά τα μέτρα μπορούμε να τα δούμε στο μέλλον.
     
                                             Από το γραφείο της Δημοτικής
                                                           Παράταξης
                                                “ΣΠΑΡΤΗ  ΝΕΑ   ΕΠΟΧΗ”