Δήμος Σπάρτης - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.


Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάρτης με την αριθ.64/2011 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα τα εξής : Την τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 440/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης (Σχετικές οι υπ. αριθμ.108/2011 και 114/2011 αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών). 

 

Ειδικώτερα κατόπιν της 108/2011 Α.Δ.Κ. εισηγείται  την  τροποποίηση  της Απόφασης 440/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης όπως προβλέπεται από το Άρθρο 14 παράγραφος 2 της παραπάνω απόφασης.

Συγκεκριμένα για το Άρθρο 1 παράγραφο 7,προτείνει η οδός Πλ. Γεμιστού να χρησιμοποιηθεί ολοκληρωτικά ως περιοχή εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης.

Επιπλέον στο Άρθρο 8 που αφορά τις ειδικές θέσεις ,προτείνει επί της οδού Λυκούργου και επί της νότιας πλευράς αυτής ,δίπλα στην κεντρική πλατεία,μία θέση λεωφορείου για επιβίβαση και αποβίβαση επισκεπτών και να σημαίνεται με πινακίδα Ρ-39<<Απαγορεύεται η στάθμευση>>.

Στο Άρθρο 9 που αφορά τις θέσεις δικύκλων ,προτείνει την κατάργηση της παραγράφου 3,ενώ για την παράγραφο 2 και συγκεκριμένα επί της οδού Ευαγγελιστρίας και επί της βόρειας πλευράς αυτής από την οδό Γκορτσολόγου,προτείνει τα είκοσι (20) μέτρα να γίνουν τριάντα(30).Επιπλέον θέσεις δικύκλων εισηγείται:

Επί της Λεωφόρου Κ. Παλαιολόγου και επί της Δυτικής πλευράς αυτής από την οδό Ευαγγελιστρίας και για είκοσι (20) μέτρα Νότια.

Επί της Λεωφόρου Κ. Παλαιολόγου και επί της Δυτικής πλευράς αυτής από την οδό Λυκούργου προς Κλεομβρότου  και για είκοσι (20) μέτρα και

Επί της οδού Λυκούργου και επί της Νότιας πλευράς αυτής από την οδό Κ. Παλαιολόγου προς Γκορτσολόγου για είκοσι (20) μέτρα

Επί της οδού Λυκούργου και επί της Βόρειας πλευράς αυτής από την οδό Κ. Παλαιολόγου μέχρι την οδό Αγ. Νίκωνος (εκτός από το ήδη υπάρχον κομμάτι που αφορά στάση λεωφορείων για επιβίβαση/αποβίβαση).

Τέλος στο Άρθρο 4 που αφορά τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής ,και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 προτείνει επιπλέον ,για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιούν και διανομή τροφίμων και εφόσον το επιθυμούν,μία θέση στάθμευσης τοποθετώντας οριζόντια σήμανση (με διαγράμμιση) και χορήγηση ετήσιας κάρτας ελεύθερης στάθμευσης με ειδικό τιμολόγιο το οποίο να ορίζεται στο ύψος των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Επίσης κατόπιν της 114/2011 Α.Δ.Κ. εισηγείται  την  τροποποίηση  της Απόφασης 440/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης όπως προτείνεται  σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 9β συμπληρωματικό Πρακτικό της Επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης ήτοι επιπλέον στο Άρθρο 8 της απόφασης 440/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τις ειδικές θέσεις ,στην οδό Ευαγγελιστρίας από 91 μέχρι 83 (που ξεκινά η θέση στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες) την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης οχημάτων ,που σημαίνεται με πινακίδα Ρ-40 εκτός από οχήματα του Δήμου Σπάρτης δύο θέσεων και τρεις θέσεις που θα αφορούν οχήματα εξυπηρέτησης πολιτών για το Κ.Ε.Π. Σπάρτης.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή κάτοικο, όπως εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας λάβει γνώση και διατυπώσει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ