Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η/1/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί ανάκλησης της αριθ.382/2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Σπάρτης – Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) – Επέκταση ορίων αρμοδιότητάς της στα όρια του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

2ο Περί εγκρίσεως οριστικής μελέτης  με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Παιδικής Χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης» προϋπολογισμού 477.803,50 €.

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.            

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

3ο Περί εγκρίσεως τεχνικής έκθεσης και τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αποκατάσταση και ανάδειξη του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βασαρά»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

4ο  Περί συγκρότησης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

5ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

6ο  Περί εγκρίσεως της αριθ.19/07-10-2011 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης σχετικά με την ψήφιση του Ο.Ε.Υ.

Εισηγήτρια η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου.

7ο  Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση της μελέτης «Αξιοποίηση υδάτινων πόρων Κοινότητας Καρυών Λακωνίας – κατασκευή φράγματος»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

8o  Περί αναπροσαρμογής ή μη πάγιου τέλους ύδρευσης & τέλους υδρομετρητών για το οικονομικό έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

9o  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

10o  Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιώματος κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

11o  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών  για το οικονομικό έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

12o  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης  για το οικονομικό έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

13o   Περί  αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσεως λαϊκής αγοράς  οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

14ο  Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους διαφήμισης οικονομικού έτους 2012’

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

15o  Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ομβροδεξαμενών  οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

16o  Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας  οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

17o  Περί αναπροσαρμογής ή μη συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων   οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

18ο  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών αποχέτευσης  οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

19ο  Περί καθορισμού βοσκήσιμων εκτάσεων και δικαιώματος βοσκής οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Γεώργιος Συνοδινός και κ.Ιωάννης Καρμοίρης και ο κ.Χρήστος Δόγας