Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Πέμπτη 22/12/2011 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Σχετικά με την κοινωνική πολιτική του Δήμου Μονεμβασιάς » (εξ αναβολής)

2. «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μονεμβασιάς (Απόφαση 41/2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) »

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Πριφτάκη Παν.

3. «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Μονεμβασιάς (Απόφαση 40/2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) »

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Πριφτάκη Παν.

4. «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασιάς (Απόφαση 43/2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) »

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Πριφτάκη Παν.

5. «Περί καθορισμού των τελών κοιμητηρίων»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» της Τ.Κ. Μονεμβασιάς (Απόφαση 42/2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) »

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Πριφτάκη Παν.

7. «Περί καθορισμού του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Περί παρατάσεως της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

9. «Περί υποβολής πρότασης σε σχετική Πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. στο Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος  κ. Πριφτάκη Παν.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 18/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. για το έτος 2011»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 19/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού του Δ.Λ.Τ. για το έτος 2010»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

12. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελέκης Γ.

13. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

14. «Περί υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Λάζα», εκτός ορίων οικισμού Αγίων Αποστόλων της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων Δ.Ε. Βοιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

15. «Περί εξειδίκευσης εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης για τοποθέτηση κερκίδας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

16. «Περί εξειδίκευσης εργασιών του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος

17. «Περί πρόωρης λύσης της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Αγγελικής Ι. Γκούβερη, στην Δ.Κ. Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

18. «Περί καταβολής επιδότησης μεταφοράς μαθητή Α/βάθμιας εκπαίδευσης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

19. «Περί διαγραφής οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

20. «Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας καταστήματος Υπηρεσιών Διαδικτύου, στην Δ.Κ. Μολάων, στον Αγγελάκο Γεώργιο του Κων/νου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

21. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελαίας», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

22. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Ρειχέας, σε ομάδα προσκόπων από 04 έως 08 Ιανουαρίου 2012

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π.Δ. κ. Αλειφέρη.

23. «Περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

24. «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Λαϊκών Αγορών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Σουρλάς Ιωάν.

25. «Περί ψηφίσεως Κανονισμού λειτουργίας του υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου στο Δήμο, τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των αντίστοιχων θέσεων που θα χορηγηθούν στο Δήμο Μονεμβασιάς για το έτος 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάν.

26. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μονεμβασιάς με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του σε επιτροπές του Δασαρχείου Μολάων»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.