Επικαιρότητα -2/7/2021


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Απάντηση σε δημοσίευμα

 Σε απάντηση κακόβουλου δημοσιεύματος τοπικού site με τίτλο: «Απλήρωτοι 60 εργαζόμενοι στον Δήμο Σπάρτης με ευθύνη του Δήμου!», η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης, δηλώνει τα εξής:

«Στο Δήμο απασχολούνται 76 ωφελούμενοι προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα κατόπιν της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Σύμφωνα με την παρ. 12.3 του κεφαλαίου εν λόγω πρόσκλησης: «[..] Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελούμενων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα  Φορέα ή /και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Τα ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των απαραίτητων και πλήρη δικαιολογητικών δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελούμενων.

Ωστόσο τα δικαιολογητικά του μηνός ΜΑΪΟΥ δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας, γιατί κατά τον έλεγχό τους από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και λάθη σε ορισμένα παρουσιολόγια (π.χ ως προς την έναρξη και παρακολούθηση της υποχρεωτικής τηλεκατάρτισής τους). Έτσι τα παρουσιολόγια επιστράφηκαν στις υπηρεσίες τοποθέτησής τους προκειμένου να διορθωθούν και στη συνέχεια, αφού επανελέχθησαν, εστάλησαν στο ΚΠΑ2, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες εκταμίευσης της μισθοδοσίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να αποκλίνουν από τα οριζόμενα της Δημόσιας Πρόσκλησης ενώ είναι ξεκάθαρο πως η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Αντιθέτως, η τήρηση της νομιμότητας συνιστά πάντα κύριο μέλημά μας.»

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ

=========