Δ.Ε.Υ.Α Σπάρτης - 15/6/2021


Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών»

Υπεγράφη στις 11 Ιουνίου 2021 μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Πατσιλίβα Θεμιστοκλή και του εκπροσώπου της εταιρείας ΑΚΑΤΤ Α.Ε. κ. Κατσιαβριά Κων/νου η σύμβαση του έργου «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 913.200 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).Η μελέτη συντάχθηκε το 2016 και υποβλήθηκε για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ή ένταξη έγινε το 2018. Η μελέτη επικαιροποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και το 2020 προεγκρίθηκε η διακήρυξη της προμήθειας. Ο ηλεκτρονικός - διεθνής διαγωνισμός έγινε το Σεπτέμβριο του 2020. Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Το Μάιο του 2021 εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης και την 11-06-2021 υπεγράφει η σύμβαση για την προμήθεια, ποσού 872.015 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 39 μήνες (παράδοση προμήθειας, εκπαίδευση, τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία). Ανάδοχος της προμήθειας είναι ο οικονομικός φορέας : AKATΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AKATΤ Α.Ε.

Εκ της ΔΕΥΑΣ

========