Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την  14η/12/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου  για μετονομασία του Πειραματικού Γυμνασίου Σπάρτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης.

Εισηγητής κ.Ευστράτιος Κοκκορός

2ο Περί  μεταστέγασης Μουσικού Σχολείου Σπάρτης

Εισηγητής κ.Ευστράτιος Κοκκορός

3ο  Περί καταβολής και καθορισμού: α) εξόδων παράστασης  στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο  των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας β) αποζημίωσης στα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Δόγας

5ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας εορταστικού στολισμού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

6ο Περί έγκρισης της αριθ.17/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

Εισηγητής κ.Μάριος Τζωρτζάκης

7ο Περί έγκρισης της αριθ.18/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου»

Εισηγητής κ.Μάριος Τζωρτζάκης

8ο Περί τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών

Εισηγητής κ.Λεωνίδας Καράντζαλης