ΕΣΠΑ - Περιφέρεια Πελοποννήσου.


Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013  

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 1.259.521,01  €

Ειδικότερα,

«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 560.000,00 €.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση ποιότητας παρεχόμενου ύδατος η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και η τροφοδοσία των κατοίκων με τις απαραίτητες παροχές νερού

Προβλέπεται:

- Αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Χάρακα του Δήμου Μονεμβασίας. Το νέο δίκτυο συνολικού μήκους 3,945 μέτρων θα διαθέτει βελτιωμένη ποιότητα, θα εξασφαλίζει την δημόσια υγεία και θα τροφοδοτεί τους κατοίκους με τις απαραίτητες παροχές νερού. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης.

- Επισκευή υφιστάμενης δεξαμενής νερού 300 m3, με κατασκευή νέων, εσωτερικών τοιχωμάτων και οροφής οπλισμένου, υδατοστεγανού μπετόν, η οποία θα τροφοδοτεί με νερό το νέο εσωτερικό δίκτυο του Χάρακα. Η επισκευή αφορά στο σύνολο της δεξαμενής, δημιουργείται μοναδικός και ενιαίος θάλαμος, όπου πλέον θα αποθηκεύεται μόνο νερό δικτύου/πηγής, καθώς η χρήση του βρόχινου που συλλέγει η υφιστάμενη διαμόρφωση, τροποποιείται και αποκλείεται.

«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμπόκαμπου - Πισταμάτων» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 699.521,01€.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση ποιότητας παρεχόμενου ύδατος η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και η τροφοδοσία των κατοίκων με τις απαραίτητες παροχές νερού

 Η πράξη θα ολοκληρωθεί σε δύο υποέργα

1o Υποέργο: Αντικατάσταση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Λαμπόκαμπου και Πισταμάτων του Δήμου Μονεμβασίας. Τα νέα δίκτυα συνολικού μήκους 4,922 μέτρων δίκτυα θα διαθέτουν βελτιωμένη ποιότητα, θα εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία και θα τροφοδοτούν τους κατοίκους με τις απαραίτητες παροχές νερού. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης

2o Υποέργο: Θα υλοποιηθεί επί μέρους υποέργο που συνίσταται στην αμοιβή εξειδικευμένου υπαλλήλου επίβλεψης των εκσκαφών, σύμφωνα με την σχετική οδηγία της Ε’ ΕΠΚΑ και απαιτείται για την υλοποίησης της πράξης.