Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Λακωνίας - 20/6/2017


Αποζημιώσεις πληγέντων επιχειρήσεων από τον ανεμοστρόβιλο της 21/9/2015 στη ΔΕ Σκάλας Δήμου Ευρώτα

Με την Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000868ΕΞ2017/Χ.Π. 914 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η παροχή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τον ανεμοστρόβιλο της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 στη ΔΕ Σκάλας Δήμου Ευρώτα.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια επιτροπή αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου ίσης με το 30% του συνόλου της εκτιμηθείσας ζημιάς από την ανωτέρω επιτροπή της Περιφέρειας.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Δ/νη Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών στη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ίδιου Υπουργείου:

1) Βεβαίωση της Περιφέρειας (Δ/νση Ανάπτυξης) στην οποία  εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών.
2) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών της περιφέρειας.
3) Βεβαίωση ΔΑΕΦΚ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες  ζημιές κτισμάτων ούτε εκκρεμεί σε αυτή σχετική αίτηση.
4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ίδιες ζημιές. Ζημίες οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία.
5) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι η ζημιωθείσες εγκαταστάσεις  κλπ. δεν είναι ασφαλισμένες.
6) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου των τελευταίων 30 ημερών περί μη πτώχευσης.
7) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. ε της υπ’ αριθμ. 20725/Β.979/10-05-2011(1207/Β΄/14-06-2011) Υπουργικής Απόφασης.
   
Η Επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την επέλευση του ανεμοστρόβιλου.