Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ευρώτα - Μάρτιος 2017


ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Ιωάννης Γρυπιώτης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία έως και την 31η.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3852/ 2010 (ΥΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) ως εξής:

1. Την κα Γεωργία Αθανασοπούλου του Δημητρίου, αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας
2. Τον κο Δήμο Βέρδο του Γεωργίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία
3. Τον κο Ηλία Παναγιωτακάκο του Πλούτωνα, αντιδήμαρχο με αντιμισθία
4 .Τον κο Θεόδωρο Παπαγιαννόπουλο του Νικολάου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία
5. Τον κο Γεώργιο Σωτηράκο του Ιωάννη, αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας

Η θητεία των οριζομένων Αντιδημάρχων αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης και λήγει την 31 Αυγούστου του έτους 2019.