18/1/2018


Ενημέρωση για εμφάνιση του ιού της τριστέτσας στην τ.κ Απιδιάς Δήμου Ευρώτα

Οριοθέτηση ζωνών για το παθογόνο του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών  με κέντρο εστίας αγροτεμάχιο στην Τ.Κ Απιδιάς Δήμου Ευρώτα

Σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας με αρ. πρωτ. 337246/48613/27-12-2017 μετά τη διαπίστωση της παρουσίας του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών σε αγροτεμάχιο στην Τ.Κ. Απιδιάς (GPS point Χ:390864 Ψ:4079332 κατά ΕΓΣΑ 87) οριοθετήθηκαν ζώνες από την αρχική εστία:

- μία Εστιακή ζώνη, τουλάχιστον 500 μέτρων από την αρχική εστία όπου διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού της   Τριστέτσας των εσπεριδοειδών.

- μία Ζώνη ασφαλείας, τουλάχιστον 500 μέτρων πέραν από την Εστιακή ζώνη και

- μία Ουδέτερη ζώνη, τουλάχιστον 500 μέτρων πέραν από τη Ζώνη ασφαλείας.

Απαγορεύονται μέχρι της εξάλειψης του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών:
(ΚΥΑ 665/121285/5-9-2006)

α) Εντός της Εστιακής ζώνης:
- οι νέες φυτεύσεις.
- οι επανεμβολιασμοί σε εγκατεστημένες φυτείες,
- η διακίνηση καρπών με ποδίσκους και φύλλα εκτός της ζώνης αυτής.
- η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και
- η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά δια¬τηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).
 
β) Εντός της Ζώνης ασφαλείας:
- η διακίνηση καρπών με φύλλα και ποδίσκους εκτός της ζώνης αυτής.
- η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
- η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά και το παραγόμε¬νο πολλαπλασιαστικό υλικό διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).

γ) Εντός της Ουδέτερης ζώνης:
- η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά δια¬τηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).

=========