Δήμος Ευρώτα - Κ.Δ.Α.Π


Ξεκινούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον Δήμο Ευρώτα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», πρόκειται να λειτουργήσει Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Τα Κ.Δ.Α.Π. αποτελούν επιλέξιμο φορέα της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2837/24-6-2016 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Τα Κ.Δ.Α.Π. αποσκοπούν στην απασχόληση παιδιών από 5 έως 12 ετών πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό με στόχο:

• Να ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι, τη μουσική, τη γυμναστική, την ζωγραφική, την διαλογική ανάπτυξη θεμάτων κ.α.
• Να αξιοποιήσει εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών
• Να δώσει κίνητρα, ευκαιρίες και ερεθίσματα σε κάθε παιδί
• Να συμβάλλει στην ψυχική και πνευματική ισορροπία των παιδιών
• Να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις εργαζόμενες μητέρες, αλλά και τις οικογένειες ευρύτερα.

Τα Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργούν 11 μήνες ετησίως και το ωράριο λειτουργίας του διαμορφώνεται ως εξής:
• Ά Βάρδια 14:30 – 18:30 και Β΄Βάρδια 18 :30 - 22:30 κατά τους χειμερινούς μήνες.
• Ά Βάρδια 07:30 – 11:30 και Β΄Βάρδια 11:30 – 15 :30 κατά τους θερινούς μήνες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν βιογραφικά για την κάλυψη δύο (2) θέσεων καθηγητών ξένων γλωσσών, δύο (2) θέσεων καθηγητών μουσικής, δύο (2) θέσεων γυμναστών, τριών (3) θέσεων παιδαγωγών, δύο (2) θέσεων νηπιαγωγών, δύο (2) θέσεων εικαστικών μερικής απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί βάσει βιογραφικών και εργασιακής εμπειρίας.

Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας
1. Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένο από το Δ.O.A.T.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο
2. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
3. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές
4. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)

Καθηγητής Γαλλικής γλώσσας
1. Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένο από το Δ.O.A.T.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο
2. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
3. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές
4. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower)

Καθηγητές Μουσικής
1. Δίπλωμα ή πτυχίο αρμονίας ή ανωτέρων θεωρητικών μουσικής
2. Δίπλωμα ή πτυχίο ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας και ανωτέρων θεωρητικών
3. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
4. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές

Γυμναστές με ειδίκευση στη διδασκαλία χορού
1. Πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται
2. Πτυχίο για τη διδασκαλία χορού από αναγνωρισμένο φορέα και αντίστοιχη εμπειρία στη διδασκαλία χορού σε παιδικά τμήματα
3. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
4. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές

Παιδαγωγοί
1. ΠΕ Παιδαγωγοί: Πτυχίο ή Δίπλωμα Παιδαγωγικής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής – πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πιαδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου Τμήματος της αλλοδαπής
2. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
3. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές
4. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από το ECDL ή αντίστοιχο φορέα

Νηπιαγωγοί
1. ΠΕ Νηπιαγωγοί: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής – πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.
2. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
3. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές
4. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από το ECDL ή αντίστοιχο φορέα

Εικαστικοί
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής – πιστοποιημένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο
2. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
3. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με την υποβολή των βιογραφικών τους στην Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» στη Διεύθυνση Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, στη Σκάλα. Η προθεσμία υποβολής βιογραφικών λήγει την 4η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27350 23326 και 27350 29215 κα Χριστιάννα Καραμίχα.

Για την ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία»
Ο Πρόεδρος

Γρυπιώτης Ιωάννης