Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 10/2/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Αποδοχή του πίνακα κατανομής καθορισμού από τους μετόχους της ανάληψης υποχρεώσεων μείον απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.», όπως προβλέπει το αρ.109 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.46 παρ.1 του Ν.4257/14. (εξ αναβολής)

Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

2ο  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016

Εισηγητής : κ.Δήμαρχος

3ο Σχετικά με την δωρεάν παράδοση αγροτικών προϊόντων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης Ημαθίας

Εισηγητής : κ.Δήμαρχος

4ο Αίτηση Δημοτικής Συμβούλου Μεντή Ελένης για χορήγηση άδειας 9άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

5ο  Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής : κ.Χρίστος Πλειώτας

6ο  Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής : κ.Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

7ο Έγκριση της αριθ.1/2016 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί  ψηφίσεως  προϋπολογισμού  και  ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016».

Εισηγητής:  κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

8ο Έγκριση της αριθ.2/2016 απόφασης του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί  ψηφίσεως  προϋπολογισμού  και  ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016».

Εισηγητής:  κ.Σάββας Βελισσάρης

9ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ» έτους 2015

Εισηγητής:  κ. Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» έτους 2015

Εισηγητής:  κ. Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ»

Εισηγητής:  κ. Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο  Έγκριση αναληφθείσας από το Δήμαρχο δαπάνης κατεπείγουσας  ανάθεσης εκτέλεσης των  εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΜΠΟΓΔΑΜΟΥ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ,ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΩΝ>> λόγω έκτακτης ανάγκης -Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο  Έγκριση αναληφθείσας από το Δήμαρχο δαπάνης για   «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΧΑΔΑ» λόγω έκτακτης ανάγκης -Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο  Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή)

Εισηγητής : κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

16ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για το έτος 2016.

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

17ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο κοιμητήριο της τ.κ.Λογκανίκου με δαπάνες της Ένωσης των Εν Αττική Λογκανικιωτών «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο  Ανάδειξη  με τη διαδικασία της κληρώσεως ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της  Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών - Υπηρεσιών των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του έτους 2016 και για τυχόν συνεχιζόμενες στο επόμενο έτος

Εισηγητής : κ.Νικόλαος Φλώρος

19ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ11389/93) αρμοδιότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Ρήγας

20ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπαλαίωση Δημοτικού κτιρίου (πρ.Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δήμου Σπάρτης» αναδόχου «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ» Π.Κιρκίρης-Χ.Κυριαζίδης & ΣΙΑ ΕΕ

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο  Περί έγκρισης ή μη συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 15/2/2016 από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με θέμα «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν.4354/15) ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ»

Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

23ο  Εξέταση αιτήματος κ.Γεωργίου Πρίμπα σχετικά με καθορισμό χρήσης γης σε τμήμα ακινήτου επί των οδών Λυκούργου αρ.77 και Πλήθωνος Γεμιστού στη Σπάρτη, σε Ο.Τ. χωρίς αριθμό, που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου-Πλήθωνος Γεμιστού-Ευαγγελιστρίας –Κ.Παλαιολόγου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο  Δωρεάν παραχώρηση ή μη του καταστήματος 6 της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης

Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

25ο  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΔΕ  ΜΥΣΤΡΑ 2015»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος