Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Δευτέρα 28/12/2015 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 28/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), η οποία αφορά την έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014».

Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος πρόεδρος  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 55/2015 απόφασης  του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 54/2015 απόφασης  του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2014».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

4. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 56 & 57/2015 αποφάσεων  του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2016».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

5. «Περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. Περί Συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

7. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 36/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος πρόεδρος  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 105/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αγορά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 106/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αγορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ..

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 95/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αγορά την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.000,00 € από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 96/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αγορά την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 85.000,00 € από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.

12. «Περί εγκρίσεως Υλοποίησης Προγράμματος – Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

13. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες, παραλαβή προμηθειών και παραλαβή εργασιών για το έτος 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Επίσης, ώρα 17.00

«Περί εγκρίσεως του Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του  Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.