Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 7/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί επιλογής δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής:  κ.Χρήστος Αλεξάκος

2ο Περί της βεβαίωσης εργασιών καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών».

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

3ο Περί έγκρισης Βεβαίωσης Εργασιών (Πρωτοκόλλου Παραλαβής) της εργασίας «Καθαρισμός οδών τουαλετών και λοιπών χώρων της εμποροπανήγυρης»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Έγκριση τευχών ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενους οδούς» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Θεολόγου», αναδόχου Ηλία Σουρλή.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού Τ.Κ. Καρυών», αναδόχου Ηλία Σουρλή.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Άρνας.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 6ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Χρίστος Πλειώτας

9ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑ-ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 2+100 ΛΟΓΩ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Περί συγκρότησης επιτροπής  παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Έγκριση πρακτικού 1/2015 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση – Διαμόρφωση Β’ κοιμητηρίου Σπάρτης», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κλαδά», αναδόχου ΑΠΕΛΛΑ   Α.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Περί  εγκρίσεως  της  αριθ.71/2015  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας  με  θέμα "Περί  εγκρίσεως  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2014".

Εισηγητής:  κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

15ο Περί εγκρίσεως της αριθ.61/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα "Περί  εγκρίσεως  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2014"

Εισηγητής:  κ.Σάββας Βελισσάρης

16ο Περί εγκρίσεως της αριθ.51/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα "Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015"

Εισηγητής:  κ.Σάββας Βελισσάρης

17ο Περί εγκρίσεως της αριθ.64/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα "Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015"

Εισηγητής:  κ.Σάββας Βελισσάρης

18ο Διόρθωση της αριθ.612/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας»

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

19ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Περί απευθείας ανάθεσης των ειδών της ομάδας θ «προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος