Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Πέμπτη 3/12/2015 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  «Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2016»

Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και Μέλη Οικ. Επιτροπής.

Επίσης,

1. «Περί εγκρίσεως του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Δήμου Μονεμβασίας για την περίοδο 2016-2019».

Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

3. «Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

4. «Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ.  Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση έκτακτης βλάβης στο φίλτρο αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης του κυρίου αντλιοστασίου της Τ.Κ. Βελενιδίων (Θέση Λεμονιά), του Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

7. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.