Δήμος Ευρώτα


Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ευρώτα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Αύγουστο 2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργατών Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997).

έως 5 ανά μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα και αρμόδιος είναι η κα. Σεργιάδη από 27/7/2018 έως και 31/7/2018.

=========