Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 16/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου λόγω μετακίνησής του

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την πληρωμή των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν με την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Έγκριση της αριθ.57/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2014»

Εισηγητής:  κ.Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

5ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων παραβάσεων ΚΟΚ.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Δωρεάν ή μη παραχώρηση ή απευθείας εκμίσθωση, ακινήτων Δήμου που στεγάζονται τα Αγροτικά Ιατρεία

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Μετονομασία  3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας

Εισηγητής:  κ.Νικόλαος Δούνιας

8ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς.

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση ξενώνα Τ.Κ. Βρεσθένων.

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση του ξενώνα Βαρβίτσας.

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11ο  Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2015 για την Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο  Περί επιβολής ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του Δήμου, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων

Εισηγητές:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος, κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/ καθαριότητας, διατροφή, φύλαξη/χώρου – καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Αποδοχή παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου μέλους.

Εισηγητής:  κ.Πρόεδρος Δ.Σ.

15ο Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου μέλους.

Εισηγητής:  κ.Πρόεδρος Δ.Σ.

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Απόδοση Φ.Π.Α.»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ΕΝ.Φ.Ι.Α (χρήσης 2014).

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας (α) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σημείο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και (β) Μηχανική Διαλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίηση (ΜΜΔ-Κ) Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

20ο   Περί συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Επαγγελματικών Σχολών  (ΕΠΑΣ) μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για την διεξαγωγή πρακτική άσκησης μαθητών      

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Αποδοχή εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτη σε κοινόχρηστο χώρο (έμπροσθεν Κέντρου Υγείας) στην τ.κ. Καστορείου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος