Δήμος Ευρώτα - Σκάλα Λακωνίας


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του αρ. 94 Ν.3852/201(ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες λόγω ανεμοστρόβιλου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων αύριο 22-9-2015 στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής κοινότητας Σκάλας (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία).

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

==================

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ:Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα λόγω ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ.  υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.
4. Τις επικρατούσες έκτακτες συνθήκες λόγω ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή την 21η  Σεπτεμβρίου του έτους 2015.
5. Την από 21.09.2015 απόφαση Δημάρχου Ευρώτα περί διακοπής των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 22.09.2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων και την Τετάρτη  23 Σεπτεμβρίου  2015, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, λόγω του ανεμοστρόβιλου  που έπληξε την περιοχή.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                          Ιωάννης Γ. Γρυπιώτης