Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου


Στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα:

Α. Διοικητικά  θέματα

Εξουσιοδότηση του Προέδρου, για τον ορισμό εκπροσώπων της ΠΕΔ σε επιτροπές και συμβούλια σε κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Περί της ρύθμισης της διαδικασίας προμήθειας νερού, από ιδιωτικές γεωτρήσεις για την κάλυψη δημοσίων υδρευτικών αναγκών.

Νέο πληρεξούσιο, ειδικό δικαστικό, στον δικηγόρο κ. Δωροβίνη Βασίλειο.

Τροποποίηση της αποφ. 82/2014 της ΠΕΔ Πελοποννήσου αναφορικά με τον ορισμό εκπροσώπων, στην επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων νήσων»

Αναχρηματοδότηση δανείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Εισηγητές: κ.κ. Καμπόσος Δημήτριος, Δήμαρχος Άργους- Μυκηνών, Σταματόπουλος Σπυρίδωνας, Δήμαρχος Σικυωνίων, Γκιώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Σμυρνιώτης  Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης.

Β. Προγραμματισμός

Έκφραση σύμφωνης γνώμης ,για το Σχέδιο Απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την συγκρότηση της ΠΕΑΣ, το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: κ. Σμυρνιώτης  Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης,

Προτάσεις συνεργασίας της εταιρείας «Πελοπόννησος Κ.Σ.Σ.Α.» προς την ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Νομική Υποστήριξη των μικρών Δήμων – μελών της ΠΕΔ Πελοποννήσου από το «Πελοπόννησος-Κέντροο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης».

Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα στελέχη των Δήμων σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες.

α. Δημόσιες Συμβάσεις (έργα – μελέτες – προμήθειες – υπηρεσίες)

β. Οικονομικά των ΟΤΑ

γ. ΣΕΣ - ΕΣΠΑ

δ. Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Εισηγητής: κ.κ. Σμυρνιώτης  Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης,

Γ. Οικονομικά Θέματα

Συμμετοχή της ΠΕΔ στην οργάνωση της 14ης  γιορτής του σύκου που θα πραγματοποιηθεί στην τοπική κοινότητα Πολυλόφου του Δήμου Μεσσήνης.

Συμμετοχή της ΠΕΔ στην οργάνωση της 36ης γιορτής του σύκου που θα πραγματοποιηθεί στην τοπική κοινότητα Παπαδιάνικα του Δήμου Μονεμβασίας.

Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας με το ποσό των 7.102,70 ευρώ.

Έγκριση πρότασης  ανάληψης υποχρέωσης  σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους  2015.

Εισηγητής: κ. Σμυρνιώτης  Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης     

Δ. Επιτροπές & Συμβούλια

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της ΠΕΔ με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές  Συνελεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της ΠΕΔ με τον αναπληρωτή του, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του καταστατικού της.

Ορισμός τεσσάρων εκπροσώπων της ΠΕΔ, για την συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Λακωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 4121.9/22/90/90(ΦΕΚ 811/Β΄/90)ΚΥΑ.

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της ΠΕΔ με τον αναπληρωτή του, στην Τακτική  Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του καταστατικού του.

Εισηγητής : κ. Καμπόσος Δημήτριος Πρόεδρος ΠΕΔ –Δήμαρχος Άργους –Μυκηνών

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Δημήτριος Καμπόσος

Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών