Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 15η/6/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο  Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγητής:  κ.Χρήστος Αλεξάκος

2ο   Έκφραση θέσης για τη διεξαγωγή του Spartan Race στη Σπάρτη

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

3ο  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

4ο    Έκφραση θέσης για τη Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

5ο   Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «OΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε ΜΥΣΤΡΑ 2015»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο   Άδεια τοποθέτησης σιδερένιας περίφραξης δε τοιχίο στην Τ.Κ. Πολοβίτσας Δ.Ε. Φάριδος

Εισηγητής:  κ.Ευστράτιος Σμυρνιός

7ο   Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ενισχύσεις για άρση επικινδυνότητας κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου», αναδόχου Γερμανού Λαούδη.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο   Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας», αναδόχου ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης σχολείου Γούναρη» αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική Ο.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για: «Προμήθεια-τοποθέτηση τεντόπανου για την  αποκατάσταση τέντας πλατείας Τ.Κ. Πλατάνας»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο   Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για : «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχ/σης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ»- αποδοχή χρηματοδότησης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο   Περί τροποποίησης προϋπολογισμού Περί τροποποίησης της  87 /2015 Α.Ο.Ε και 219/15 ΑΔΣ σχετικά με την εργασία: «Επισκευή- συντήρηση πόρτας κοιμητηρίου ΤΚ Μυστρά»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο   Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για διόρθωση τίτλου από: « Αγορά οικοπέδου στην ΤΚ Κλαδά » στο ορθό: «Αγορά οικοπέδου στον οικισμό Κοκκινόραχης της Δ.Κ Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο   Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για τη κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της Δημοτικής αστυνομίας

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο   Διόρθωση της αριθ.237/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Μολάων» για διενέργεια ελέγχου»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο   Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο   Παράταση προθεσμίας του έργου «Αναπαλαίωση Δημοτικού κτιρίου (πρ.Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός)», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο   Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων »

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο   Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΡΑ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΚΟΥΡΑΣ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚ.ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος