Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τρίτη 28/4/2015 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων κι άλλων φορέων του Δημοσίου».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2014»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & αντ/ρος Ο.Ε. κ. Χριστάκος Σταύρος.

3. «Περί καθορισμού Α. Των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),

Β. Καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμής εκκίνησης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Λαχίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί παρατάσεως της διάρκειας συμβάσεων προμήθειας καυσίμων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 24 και 35/2015 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», οι οποίες αφορούν  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί της εμφανίσεως λαγόψαρου στον όρμο των Βατίκων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

10. «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος» του Δήμου Μονεμβασίας, για το οικ. έτος 2014».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

11. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Ρειχέας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί διορθώσεως λανθασμένης καταγραφής καταναλωθέντων κυβικών νερού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

13. «Περί διαγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης των ποσών  279,34 & 73,80 €».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί διαγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο μηνιαίων μισθωμάτων των ποσών  222,24 & 111,12 €».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.