Κέντρο Υγείας Αρεόπολης


ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Τιμητική Διάκριση για το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης στο πρόσφατο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, που έλαβε χώρα στη Κρήτη καθώς η εργασία που κατατέθηκε από την Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής και στην οποία συμμετείχε το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, έλαβε το 1ο Βραβείο Επιστημονικής Εργασίας.

20/4/2015

Η εργασία έχει τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Η μελέτη αυτή μέτρησε την αποδοτικότητα των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) και των Περιφερειακών τους Ιατρείων (ΠΙ) της 6ής Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) της Ελλάδας, που περιλαμβάνει τη Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τις Ιόνιες Νήσους. Εφαρμόστηκε ένα μοντέλο περιορισμένο ως προς τα βάρη (weight-restricted) και προσανατολισμένο στις εκροές (output-oriented) της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis), υπό σταθερές και μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας, για να υπολογιστεί η καθαρή τεχνική αποδοτικότητα (PΤΕ), η αποδοτικότητα κλίμακας (SE) και η συνολική τεχνική αποδοτικότητα (TE).

Η επιλογή των εισροών, των εκροών και των σχετικών βαρών τους στο μοντέλο βασίστηκε σε δύο διαδοχικά πάνελ συναίνεσης εμπειρογνωμόνων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μέσω στατιστικών δοκιμασιών διερευνήθηκε η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της αποδοτικότητας με μια σειρά εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε όλα τα ΚΥ της υπό εξέταση περιοχής.

Από τα 42 ΚΥ που προσκόμισαν επαρκή στοιχεία, η μέθοδος ανέδειξε 9 ως τεχνικά αποδοτικά, 5  αποδοτικά ως προς τη κλίμακα και 2 ως συνολικά αποδοτικά. Οι μέσες βαθμολογίες TE, PTE and SE των ΚΥ της 6ης ΥΠΕ ήταν 0.57, 0.67 and 0.87, αντίστοιχα. H εγγύτητα ενός Κέντρου Υγείας της 6ης ΥΠΕ σε νοσοκομείο και το μέγεθος του πληθυσμού ευθύνης του βρέθηκε να σχετίζονται θετικά με τη τεχνική του αποδοτικότητα.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν αξιοσημείωτες διαφορές στην αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας των ΚΥ της  νότιας και της δυτικής Ελλάδας. Η κυρίαρχη μορφή έλλειψης αποδοτικότητας ήταν η τεχνική αναποδοτικότητα.

Τα ΚΥ της 6ης ΥΠΕ μπορούσαν θεωρητικά να παράξουν 33% περισσότερο έργο κατά μέσο όρο χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες παραγωγικούς συντελεστές τους. Οι δύο παράγοντες που διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ΚΥ πιθανόν αντανακλούν διαφορές σε ανάγκες υγείας, προσβασιμότητα του πληθυσμού ευθύνης σε αστικές δομές υγείας, κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά και  υγειονομική συνείδηση του πληθυσμού. Η έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, όπως και ευρύτερες δομικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις, προτείνονται ως τρόποι αύξησης της αποδοτικότητας.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένης της συμβολής της στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα στο χώρο της υγείας.

Να θυμήσουμε εδώ ότι Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης είναι ο Ιατρός κ. Ανάργυρος Μαριόλης, Διδάκτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής.