Λαϊκές Αγορές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βλαχιώτη, 3-12-2014                   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ. : 26883
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση :  Βλαχιώτη Λακωνίας                                              ΠΡΟΣ: - Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας  : 23055                                                               Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Πληροφορίες:                                                                             Διοικητήριο Λακωνίας
Τηλέφωνο  : 2735 3 60225                                                        2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης -Γυθείου
FAX : (27350) 29124
      
    

Θέμα :  Επιβολή προστίμων σε παραγωγούς πωλητές προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον έλεγχο στους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς στη Σκάλα, από τις υπηρεσίες του  Αστυνομικού  Τμήματος Σκάλας την 2α Δεκεμβρίου 2014, βεβαιώθηκαν παραβάσεις για πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων χωρίς άδεια, στους παρακάτω παραγωγούς πωλητές (πίνακας), με επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Η χορήγηση των αδειών πώλησης προϊόντων των παραγωγών αυτών στις Λαϊκές Αγορές γίνεται από τον δήμο μας και διέπεται από τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Ν. 4264/2014 και της με αρ. Απόφασης Α2-704/2014 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ένα από τα δικαιολογητικά για την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών είναι και η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής η οποία συστήνεται με απόφαση του Οικείου Περιφερειάρχη. Με το υπ΄ αριθ. 19540/29-10-2014 έγγραφό μας γνωστοποιήσαμε στο αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας τα άτομα που ορίστηκαν από το Δήμο μας για την συμμετοχή τους στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει συσταθεί αυτή η επιτροπή. Και βέβαια δεν μπορούν οι παραγωγοί να έχουν θεωρημένες άδειες ως οφείλουν για την πώληση των προϊόντων τους. Αλλά ούτε είναι παραδεκτό να διακόψουν τη συμμετοχή τους στις λαϊκές με  αντιληπτές τις συνέπειες, αφού είναι θέμα διοίκησης και όχι αμέλεια δική τους.
Θεωρούμε αυτονόητη και δεδομένη τη δική σας παρέμβαση για τη διευθέτηση του παραπάνω θέματος και τη διαγραφή των προστίμων.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Μπόλλας