Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει Παρασκευή 18/2/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 18η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  17:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του  πιο κάτω  θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

Περί υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Σπάρτης στη θέση Προβατομάνδρα»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.    

 

Το εν λόγω θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι:

Στις 16-02-2011 υπεβλήθη στην Τεχνική Υπηρεσία η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για το ανωτέρω έργο. Στις 17-02-2011 εστάλη η μελέτη αυτή ηλεγμένη και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας. Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» σύμφωνα με την Α.Π. 181228/Π62 (Κωδικός Πρόσκλησης 4.6) λήγει την 22-02-2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης θα πρέπει άμεσα να αποφασίσει περί υποβολής ή μη πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Σπάρτης στη θέση Προβατομάνδρα».

Είναι δεδομένο ότι εκ της αναβολής του θέματος σε άλλη ημερομηνία επαπειλούνται καίρια και άμεσα τα Δημοτικά συμφέροντα, δεδομένου ότι ο Δήμος Σπάρτης, υπό την προϋφιστάμενη νομική του μορφή,  έχει πάρει απόφαση περί καταργήσεως του ΧΑΔΑ και ενδιαφέρεται για την ενεργοποίηση όλων των κατά νόμο διαδικασιών που οδηγούν στην έμπρακτη αποκατάστασή του.

(Άρθρο 67 παρ.5 Ν.3852/2010)

 

Σημειώνεται ότι ήδη έχει λάβει γνώση του υπό συζήτηση θέματος ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αφυσσού Δήμου Σπάρτης, από τον οποίο έχει ζητηθεί η έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου της εν λόγω Τοπικής Κοινότητος, προκειμένου να εκφράσει τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 84 Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με άρθρο 129 Ν.3463/2006, ενώ επίσης ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε έκτακτη συνεδρίασή του έλαβε απόφαση περί παραλαβής της μελέτης.