Σωματείο ΑμεΑ Ν. Λακωνίας


Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων μελών Σωματείου ΑμεΑ ν. Λακωνίας 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας καλεί τα μέλη του να προσκομίσουν το συντομότερο στο γραφείο του Σωματείου, ακριβή φωτοαντίγραφα των εγγράφων που ακολουθούν:

 1) Αντίγραφο πιστοποιητικού ΚΕΠΑ ή του πιστοποιητικού υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα, των οποίων η διάρκεια να μην έχει λήξει ή η ισχύς τους να έχει διάρκεια εφ’όρου ζωής.

 2) Αντίγραφο του πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.

3) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα γνήσια έγγραφα των ανωτέρω αναφερόμενων αντιγράφων, βρίσκονται στην κατοχή του μέλους.

7/11/2014

Μετά Τιμής

                                                                      Εκ του Δ.Σ.