Επικαιρότητα


Εξέλιξη προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, διεθνή, διαγωνισμού του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού και έως την 15-05-2018 έχουν υποβληθεί  αποδεκτές προσφορές για είκοσι τέσσερις (24) εργολαβίες από τις τριάντα τέσσερις (34) που υποδιαιρείται το έργο για το 2018.

Σε πέντε (5) εργολαβίες δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον και δεν υπέβαλε προσφορά κανένας εργολάβος με αποτέλεσμα το έργο στις κάτωθι περιοχές να κηρυχθεί άγονο.

Αναλυτικά οι εργολαβίες στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές είναι: 
1.    Αγγελώνα – Αγιος Ιωάννης Μονεμβάσιας.
2.    Νόμια.
3.    Παπαδιάννικα.
4.    Καστόρι.
5.    Αλευρού - Γεωργίτσι - Περιβόλια.
Επιπλέον σε πέντε (5) εργολαβίες υποβλήθηκαν μη κανονικές προσφορές, συνεπώς στις κάτωθι περιοχές το έργο δεν έχει προσωρινό μειοδότη :
       1. Άγιος  Νικόλαος  Μελιτίνης - Παλαιόβρυση - Μελιτίνη.
      2. Κόκκινα Λουριά – Καστάνια – Σελεγούδι.
      3. Ζαραφώνα-Καρίτσα.
      4. Μεταμόρφωση.
      5. Θεολόγος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα καθώς και το νομικό πλαίσιο :
1.Την παράγραφο ΙΙΙ του υπ αριθμόν 2354/27183/02-03-2016 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ ΄΄ Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση ημερομηνίας έναρξης του πρώτου ψεκασμού μετά την 15 Αυγούστου , οι δαπάνες που δημιουργούνται δεν θεωρούνται επιλέξιμες.
2. Το γεγονός ότι το άγονο μέρος του διαγωνισμού ως τμήματα διεθνούς διαγωνισμού δεν επιτρέπεται  να αλλάξουν οι τεχνικές προδιαγραφές  που έχουν  παγιωθεί με την 65747/10083/12-03-2018  διακήρυξη .
3. Την  παράγραφο 15 του εισηγητικού κεφαλαίου της 65747/10083/12-03-2018    διακήρυξης που αφορά την  δυνατότητα της  Αναθέτουσας  Αρχής να προσφύγει  στην διαδικασία που  προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ . 2β  και  το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016
 
 Η υπηρεσία μας θα εισηγηθεί στην οικονομική επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου την συνέχιση του  διαγωνισμού για τα τμήματα που προαναφέρθηκαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά  το άρθρο 26 παρ 2β για τα τμήματα που δεν υποβλήθηκαν κανονικές προσφορές και κατ΄το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για τα τμήματα που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 Εκτίμηση της Υπηρεσίας για την αδυναμία σύστασης  συνεργείων στις  εν λόγω  περιοχές είναι  κυρίως  η  έλλειψη  ενδιαφέροντος  από οδηγούς  γεωργικών  ελκυστήρων  να εργαστούν  στο  πρόγραμμα.
Μια σοβαρή  ιδιαιτερότητα  για τις περιοχές  που είναι άγονες στους Δήμους Μονεμβάσιας και Ανατολικής Μάνης , είναι η πρωιμότητα ωρίμανσης  του ελαιοκάρπου . Τηρώντας  την  νόμιμη  διαδικασία ,η πιθανή εκτέλεση  πρώτου ψεκασμού  στις εν  λόγω περιοχές  από τον προσωρινό μειοδότη  θα είναι κατ΄ εκτίμηση  το διάστημα 01- Αυγούστου έως  14 Αυγούστου . Πρώτος  ψεκασμός  στις εν λόγω περιοχές  αυτό το διάστημα θα είναι  αναποτελεσματικός  και θα πρέπει  οι παραγωγοί να ενημερωθούν να καλύψουν  τον  πρώτο  ψεκασμό  το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου με ευθύνη  τους  , προκειμένου ο προσωρινός  μειοδότης  να συνεχίσει  το έργο από το προβλεπόμενο  διάστημα ( πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου )  για την αύξηση της  αποτελεσματικότητας  του  έργου . 
 Λαμβάνοντας  υπόψη τα  ανωτέρω , προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι παραγωγοί  των περιοχών που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για εκτέλεση του έργου , παρακαλούμε όπως προβείτε  σε νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για τις προαναφερόμενες  περιοχές .
Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ
Αδ.Τζανετέα

========