Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


ΟΠΕΚΕΠΕ : Κατανομή των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 2013

27/6/2014

Η κατανομή  των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος (ΕΑ) 2013 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθ. 262346 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325Β/24-3-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υπ΄ αριθ. 546/79775 ΥΑ (ΦΕΚ 1652/23-6-2014) και σε εφαρμογή των κάτωθι Κανονισμών,  όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν:

α) αριθ. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου (L30/31.01.2009) «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003»,

β) αριθ. (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς».

Βασικές προϋποθέσεις κατανομής δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2013

Βασικές προϋποθέσεις  χαρακτηρισμού ενός παραγωγού που έχει υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2013, ως δυνάμει δικαιούχου κατανομής δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2013 αποτελούν σωρευτικά:

  • η επιλογή του πεδίου «Αιτούμαι την χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος» στην ΕΑΕ 2013.
  • η έναρξη γεωργικής  δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν.1120/09, από το έτος 2011 και μετά
  • η μη κατοχή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2013
  • Η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση έπειτα από όλους τους ελέγχους μεγαλύτερη ή ίση του ενός εκταρίου(10 στρέμματα) στην ΕΑΕ2013.
  •  Σε περίπτωση που η δηλωθείσα έκταση είναι βοσκότοπος, υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από ζωικό κεφάλαιο. Η έκταση για την κατανομή νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση πυκνότητα βόσκησης 3 Μ.Μ.Ζ. ανά εκτάριο επιλέξιμης γης.
  • Να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας  για την κατανομή δικαιωμάτων.

Η ελάχιστη κατανομή ισούται με 1 και η μέγιστη ανέρχεται σε 7 δικαιώματα  με την μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος ΕΑ να ανέρχεται σε  550 €.

      Σε εφαρμογή των ανωτέρω το ποσό του Εθνικού Αποθέματος που διατέθηκε ανέρχεται σε 16.931.195 €   ως εξής:

 

ΝΕΟΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΑ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΑ2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΑ2013
(€)

25.121

13.767

12.852

30.783,99

16.931.194,5