Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 7/5/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί κατανομής ποσού 63.684,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου έτους 2014

Εισηγητές ο κ.Χρήστος Κανακάκος και ο κ.Κων/νος Τσέγκος

2ο Περί κατανομής ποσού 63.684,36 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου έτους 2014

Εισηγητές ο κ.Χρήστος Κανακάκος και ο κ.Κων/νος Τσέγκος

3ο Περί αποδοχής πίστωσης 158.200,00 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ 2014) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Χρήστος Κανακάκος

4ο Περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Χρήστος Κανακάκος

5ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων Τ.Κ. Καστορείου, Βορδόνιας και Αγόριανης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

6ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Πελλάνας 2014», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

7ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Ανηφόρα» Τ.Κ. Πελλάνας», αναδόχου Μιχαήλ Καρβουνιάρη

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

8ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Λευκοχώματος και Ανωγείων Δ.Ε. Φάριδος», αναδόχου Χαρ.Σουρλή

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

9ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις τοπικές κοινότητες Βουτιάνων και Καλυβίων Θεολόγου της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος», αναδόχου Βασιλείου Γούδη

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη

10ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Οδοποιία Σελλασίας», αναδόχου Βασιλείου Καραγκιουλέ

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη

11ο Περί δημιουργίας μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του φυσιοθεραπευτηρίου της κ.Κάρκουλα Π. στην Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, οδός των 118 & Ωρ.Ελένης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης στεγάστρων στις στάσεις ΚΤΕΛ Τ.Κ. Λογκανίκου από ιδιώτη

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

13ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

14ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος